Lagstiftning
4
/2017

Jenni Aaltonen, arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Förändringar i lagen om smittsamma sjukdomar ger arbetsgivarna skyldigheter

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft i mars. Lagens 48 §, som gäller vaccinationsskydd för anställda, kommer att träda i kraft ett år senare dvs. 1.3.2018.

Kuva hoitajasta ja rokotteesta

Enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar får de som har ett bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Hit hör till exempel de som är allvarligt sjuka, gravida samt under 1- och över 65-åringar.

Anställda och studerande som deltar i praktik ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom.

Dessutom förutsätts det att anställda är skyddade mot influensa via vaccination och att de som arbetar med spädbarn har vaccinerats mot kikhosta.

Syftet med de vaccinationer som avses i lagen om smittsamma sjukdomar är att skydda patienter och klienter.

Utredning av vaccinationsskyddet

Då det gäller mässling och vattkoppor räcker det att den anställde meddelar att han eller hon någon gång i livet genomgått sjukdomen. En tidigare genomgången sjukdom ger däremot inte ett tillräckligt skydd mot kikhosta eller influensa.

Om den anställde inte minns om han eller hon haft vattkoppor eller mässling eller blivit vaccinerad mot dem, ska vaccinationerna ges inom företagshälsovården. I oklara fall kan skyddet kontrolleras med ett blodprov på arbetsgivarens bekostnad. Influensavaccinet ska tas årligen.

Ledningen för serviceenheter inom social- och hälsovården ska definiera de lokaler där patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar får vårdas. När man fastställer vilka dessa lokaler är kan man anlita medicinsk expertis och professionella som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Eftersom daghem och skolor inte är verksamhetsenheter inom social- och hälsovården gäller 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte dem.

Kravet på vaccinationsskydd gäller inte exempelvis personer som tillfälligt besöker verksamhetsstället, som inte arbetar i lokalerna men någon gång kan befinna sig där till exempel i samband med en kortvarig arbetsuppgift.  Det är alltid verksamhetsställets ledning som lokalt fattar beslut om vem paragrafen gäller och inte gäller.

Rekrytering av personal

Från och med 1.3.2018 ska det av platsannonser framgå om en arbetsuppgift kräver ett sådant vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Likaså ska man i samband med arbetsintervjun ta upp att arbetsuppgiften inte kan skötas utan lagstadgade vaccinationer.

I samband med hälsoundersökningen för nyanställda meddelar företagshälsovården om den anställde är lämplig för ifrågavarande uppgift. Studerandehälsovården ansvarar för vaccinationerna för de studerande som inleder sin arbetspraktik.

Vaccinationsvägran

Om en anställd vägrar ta emot en lagstadgad vaccination och inte har det skydd en genomgången sjukdom ger, är personen inte lämplig för ifrågavarande uppgift och arbetsgivaren kan inte anlita honom eller henne för uppgiften.

I detta fall ska arbetsgivaren i första hand erbjuda den anställde ett sådant arbete som motsvarar hans eller hennes arbetsavtal och som en ovaccinerad arbetstagare kan utföra. Om ett sådant arbete inte finns att erbjuda kan avsaknaden av vaccination till och med leda till att arbetstagaren blir uppsagd.

I enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen har arbetsgivaren rätt att behandla uppgifter om tillräckligt vaccinationsskydd hos en anställd eller studerande som utför praktik med samtycke av personen i fråga. Detta innebär att den anställde inte är skyldig att berätta för arbetsgivaren om han eller hon har vaccinerats eller inte. I så fall ska företagshälsovården utreda personens lämplighet.

Om den anställde inte vill ta emot en vaccination som krävs för vaccinationsskyddet eller kan bevisa att vaccinationen redan getts , kan han eller hon anses vara olämplig för uppgiften. Företagshälsovården ska informera arbetsgivaren om detta. Den anställde kan inte förbjuda att informationen utlämnas.

Läs mer:

Vaccinationer i arbetslivet (THL)

Lagen om smittsamma sjukdomar (Finlex)

13.9.2017

Ytterligare information

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT