KT-kulma
1
/2015

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Jarmo Teinilä

Förhandlingarna bör tidigareläggas

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna sammankommer i juni för att granska den ekonomiska situationen, de strukturella reformerna och sysselsättningsläget i Finland. Utifrån granskningen ska organisationerna före mitten av juni förhandla om löneuppgörelsen för den andra delperioden av sysselsättningsoch tillväxtavtalet, vilka effekter uppgörelsen har och när den ska genomföras.

Markku Jalonen

Om ett fortsatt avtal fås till stånd, förs de kommunala branschvisa förhandlingarna om tillämpningen före utgången av juni enligt avtalet.

Om de centrala arbetsmarknadsorganisationerna inte når enighet i förhandlingarna om den avtalsenliga förhöjningen för den andra delperioden, förhandlar KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer före 30.6.2015 om förhöjningen och när den ska genomföras.

Redan nu kan man förutse att de sysselsättnings- och tillväxtmål som ursprungligen eftersträvades inte kommer att uppnås med det gällande centrala avtalet.

De svaga tillväxtutsikterna för Finlands ekonomi och den kommunala ekonomin understryker behovet av långvariga och mycket återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser också under de kommande åren. För att den ekonomiska situationen ska kunna förutses och stabiliseras är det motiverat att inleda förhandlingarna om den andra delperioden redan före riksdagsvalet.

Enligt dagens tidsplan förs förhandlingarna om regeringsprogrammet och arbetsmarknadsförhandlingarna samtidigt på försommaren. Den konstellationen har i allmänhet skapat fler villkor för att ingå avtal. Det kan försvåra uppkomsten av ett avtal i hög grad, vilket talar för att förhandlingarna bör föras tidigare än planerat.

9.2.2015

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT