KT-kulma
2
/2022

Markku Jalonen, verkställande direktör

Strejkvår

Vårens kommunala arbetsmarknadsförhandlingar har visat sig vara just så svåra som man befarade. Alla löntagarorganisationer gav omfattande strejkvarsel genast då avtalen löpte ut i slutet av februari. Närmast motsvarande situation upplevdes senast år 1995.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

KT hade varit berett att godkänna riksförlikningsmannens första medlingsbud, även om det inte till alla delar var förenligt med KT:s mål. Kompromissförslaget skulle dock ha tryggat arbetsfreden och medborgarnas tjänster.

Den kommunala personalen förtjänar högre löner, men avtalslösningen måste vara hållbar också ur den offentliga ekonomins synvinkel. Organisationerna förkastade förlikningsmannens förslag som skulle ha garanterat kommunsektorn höjningar på samma nivå som för övriga löntagare. Skillnaden mellan förlikningsmannens förslag och fackorganisationernas extra löneökningskrav är avsevärd.

Tidigare kommunala arbetskonflikter har visat hur viktigt det är med arbetsfred och patientsäkerhet. Medborgarnas liv, hälsa och egendom ska kunna tryggas också under konflikter. För detta blev man 2007 tvungen att stifta en temporär patientsäkerhetslag.

Strejken inom sjukvårdsdistrikten har återigen visat att medborgarnas liv och hälsa håller på att äventyras på grund av att lagstiftningen om skyddsarbete är helt bristfällig. De strejkande organisationerna vägrar ge tillgång till tillräckligt med personal för att patientsäkerheten ska vara tryggad. Därför är det motiverat att Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en lagberedning som ska trygga patientsäkerheten.

När detta skrivs har medlingen i arbetstvisten avbrutits tills vidare. KT är berett att fortsätta förlikningen för att nå en hållbar och ansvarsfull lösning.

12.4.2022

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT