Avtal
5
/2020

Teksti: Canelia Wessman, arbetsmarknadsombudsman
Kuva: Eeva Anundi

Ny uppgift i daghemmen

Det är dags för arbetsgivarna att planera hur uppgiften socionom inom småbarnspedagogik tas i bruk.

tyttö piirtää liitutauluun.

Till följd av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft hösten 2018 fick daghemmen en ny uppgift, socionom inom småbarnspedagogik. 

Till slutet av 2030 ska daghemmets personalstruktur ändras så att minst två tredjedelar av personalen i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som hör till dimensioneringen ska ha behörighet som lärare eller socionom i småbarnspedagogik, varav minst hälften ska ha behörighet som lärare i småbarnspedagogik. Övriga anställda som hör till dimensioneringen ska åtminstone ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. 

Andelen socionomer inom småbarnspedagogik av personalen enligt dimensioneringen har långt överlämnats på arbetsgivarnas prövning. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska arbetsgivaren dock se till att det inom småbarnspedagogiken finns ett tillräckligt antal anställda som uppfyller olika behörighetskrav, så att målen som föreskrivits för småbarnspedagogiken kan nås och så att man även svarar mot behoven hos barn med funktionsnedsättning och andra barns stödbehov. 

Ny uppgift avhjälper arbetskraftsbristen

En aktiv användning av uppgiften socionom inom småbarnspedagogik är även viktig ur synvinkeln att få tillräckligt med arbetskraft till småbarnspedagogiken. För närvarande utbildas lärare inom småbarnspedagogik både i universitet och yrkeshögskolor, och trots detta är det brist på dem. 

I framtiden måste andelen som avlägger en högskoleexamen inom småbarnspedagogik fördubblas och i yrkeshögskolor ska inte längre lärare inom småbarnspedagogik utbildas, utan socionomer inom småbarnspedagogik. Av denna anledning är det mycket viktigt att arbetsgivarna utnyttjar den nya uppgiften socionom inom småbarnspedagogik samt påverkar att det även i framtiden utbildas socionomer med inriktning småbarnspedagogik i yrkeshögskolorna. 

Efter hösten 2023 utbildar yrkeshögskolorna inte längre socionomer som är behöriga för uppgiften lärare inom småbarnspedagogik. För en livskraftig socionomutbildning inom småbarnspedagogik är det väsentligt att kommunicera om rekryteringsbehoven och avsikterna för dessa.

Det finns inget hinder för att rekrytera till uppgiften socionom inom småbarnspedagogik redan nu. Med stöd av övergångsbestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik (75 § i lagen om småbarnspedagogik) är de personer som för närvarande är behöriga som lärare inom småbarnspedagogik även behöriga att fungera i uppgiften socionom inom småbarnspedagogik. 

Uppgiftsbild enligt arbetets behov

Lagen om småbarnspedagogik avser betona en kompetens som baserar sig på personalgruppernas olika utbildningsbakgrund och daghemmets interna mångprofessionella samarbete. Införande av en ny uppgift till småbarnspedagogiken kan även kräva att uppgiftsbeskrivningarna för de andra personalgrupperna inom småbarnspedagogik uppdateras, så att kompetensen hos varje personalgrupp kan utnyttjas så bra som möjligt. 

Lagen om småbarnspedagogik ger arbetsgivaren rikligt med utrymme att forma uppgiften socionom inom småbarnspedagogik så att den motsvarar behoven i arbetet. I förarbetena till lagen beskrivs uppgiftsbilden enligt följande: ”I uppgiftsbilden för en socionom inom småbarnspedagogik syns i synnerhet det kunnande som socionomutbildningen ger för genomförandet av mångprofessionellt samarbete samt av samarbetsstrukturerna för tjänster inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovården, för servicehandledningen för familjer samt för stärkandet av familjernas fostringssamarbete och gemenskap” (RP 40/2018 rd, s. 101). 

Dessutom konstateras det i 23 § i lagen om småbarnspedagogik gällande barnets individuella plan för småbarnspedagogik att ”kompetensen hos en socionom inom småbarnspedagogik kan utnyttjas i synnerhet när det gäller barnens och familjernas kunskaper om servicesystemet”.

Socionom inom småbarnspedagogik är en uppgift som hör till daghemmets dimensionering, vilket ska beaktas när uppgiftsbilden skapas. Därför rekommenderas det inte att man i uppgiftsbilden betonar arbetsuppgifter som tar resurser av arbetet i barngruppen. 

KT rekommenderar att de huvudsakliga uppgifterna för socionomer inom småbarnspedagogik ska vara uppgifter inom barnfostran. Det är också bra om sammanjämkningen av tjänster för barn och familjer syns i uppgiftsbilden, samt uppgifter inom vård och omsorg av barn. 

Lönen baserar sig på en värdering av arbetets svårighetsgrad

I kollektivavtalsförhandlingarna på våren 2020 hade KT som mål att förhandla fram en egen lönesättningspunkt för socionomer inom småbarnspedagogik, men det verkställdes inte ännu. Socionom inom småbarnspedagogik är fortfarande en uppgift utanför lönesättningen. Arbetsgivaren beslutar om den uppgiftsrelaterade lönen på basis av en värdering av uppgiftens svårighetsgrad. 

Som hjälp när den uppgiftsrelaterade lönen fastställs kan man som jämförelse använda uppgiften lärare inom småbarnspedagogik samtidigt som man även beaktar uppgiften barnskötare inom småbarnspedagogik. För största delen av arbetsgivarna torde den uppgiftsrelaterade lönen för socionom inom småbarnspedagogik till följd av värderingen av arbetets svårighetsgrad ligga mellan lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik. 

När den högskoleexamen som uppgiften förutsätter även beaktas i värderingen av uppgiftens svårighetsgrad kan man förvänta sig att arbetets svårighetsgrad värderas närmare den uppgiftsrelaterade lönen för lärare inom småbarnspedagogik än för barnskötare inom småbarnspedagogik. Uppgiftsbilden för socionom inom småbarnspedagogik torde utvecklas, vilket gör att situationen kan ändras.

KT rekommenderar att arbetsgivarna senast nu arbetar fram en uppgiftsbild för socionom inom småbarnspedagogik som motsvarar deras behov, utför värderingen av arbetets svårighetsgrad och planerar hur uppgiften tas i bruk.

22.10.2020

Ytterligare information

Canelia Wessman

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2081
Mobiltelefon:
+358 40 517 5178
E-post:
Canelia.Wessman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT