KT-kulma
1
/2011

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Viktig öppning

Avtalen om årets lönehöjningar inom kommunsektorn slöts återigen i slutspurten av hårda förhandlingar. Förhandlingskonstellationerna
inom såväl kommunsektorn som övriga arbetsmarknadssektorer försvårades framför allt av den allt snabbare prisstegringen kring årsskiftet. Den ledde till att huvudavtalsorganisationerna slog fast att den officiella inflationsprognosen ska stå som grund för lönehöjningarna.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Lönekraven blev allt för höga, och skulle om de hade uppfyllts, ha lett till ökad löneinfl ation och arbetslöshet.

Kommunsektorns betydelse som Finlands största avtalsområde och löneledare framhävdes ytterligare av att förhandlingarna inom alla sektorer blev allt svårare och hoten om eventuella arbetskonfl ikter allt verkligare. Kommunsektorns förhandlingsresultat var en viktig och ansvarsfull öppning som löste upp knutar också vid andra förhandlingsbord.

Löneuppgörelsen innebär en procentuell allmän förhöjning på 1,2 procent och en lokal justeringspott på 0,8 procent som betalas i maj. Grunderna för fördelningen av den lokala potten är fl exibla. Potten kan användas exempelvis för stöd för omorganisering av resultatfrämjande funktioner och uppgifter och för utveckling av lokala lönesystem. Effekten av avtalshöjningarna på lönenivån är 2 procent och kostnadseff ekten på årsnivå är 1,3 procent.

I samband med lönebetalningen i maj kan en engångspott på 100 euro betalas på särskilda grunder. Pottens storlek är 140 euro inom undervisningssektorn och 250 euro för läkarna. De textändringar som organisationerna krävde ända till slutet av förhandlingarna ingår inte i avtalet.

Med tanke på kommunsektorns förhandlingskultur är det viktigt att KT och huvudavtalsorganisationerna än en gång i en krävande situation lyckades nå en avtalsuppgörelse. Med tanke på alla parter vore det önskvärt att också Tehy skulle komma med i denna kultur.

22.2.2011

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT