Oikeustapaukset
2
/2017

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Kaikki tehtävämuutokset eivät tuo palkankorotuksia

Työtuomioistuin antoi helmikuussa tuomion, jonka mukaan viranhaltijoilla ei ollut oikeutta palkankorotukseen tehtävissä tapahtuneiden muutosten johdosta. Päätös vahvisti sen, että kaikki tehtävämuutokset eivät johda automaattisesti palkankorotuksiin.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

Työtuomioistuimen ratkaisu (TT 2017:23) koskee tapausta, jossa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työsopimussuhteiset tehtävät oli muutettu viroiksi.

Samassa yhteydessä ohjaajille siirtyi kuntouttavaa työtoimintaa koskevien päätösten tekeminen. Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa oli kasvanut.

Tuomioistuin katsoi, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävien vaativuus ei ollut muuttunut olennaisesti. Tehtäväkohtaista palkkaa ei tullut tarkistaa tehtävämuutosten yhteydessä. Kanne hylättiin.

Ratkaisu ja sen perustelut tuovat hyvin esiin sen, että kaikki tehtävämuutokset eivät tuo palkankorotuksia. Tehtäviin tullut päätöksenteko-oikeus ei kyseisessä tilanteessa muuttanut tehtävän vaativuutta olennaisesti. Kyseisen vaativuustason tehtäviin on jo aikaisemmin (vaativuustekijöiden pohjalta laaditussa arviointijärjestelmässä) voinut kuulua itsenäinen viranhaltijapäätösten teko. Muutos tehtävissä on ollut lähinnä tekninen ja päätöksenteolla ei edes ollut vaikutusta asiakkaiden toimeentuloon.

Työtuomioiostuin katsoi, että muutoksia oli tapahtunut lähinnä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työtehtävien painotuksessa, eikä niinkään tehtävien määrässä. Oikeus huomioi myös sen, ettei työn määrä sellaisenaan edes ole KVTES:n ja sen soveltamisohjeen mukainen tehtävien vaativuustekijä. Työtuomioistun huomioi ratkaisussaan myös sen, että samassa hinnoittelukohdassa olevien palkkauksen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa.

Sopimusmääräykset ja palkan määräytyminen

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun mukaan tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtävän vaativuuden arvioinnin tulee perustua tehtävänkuvaukseen.

Vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon työn edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot sekä työolosuhteet, jollei toimivaltainen viranomainen päätä käyttää arvioinnissa ennalta määriteltyjä muita objektiivisia vaativuustekijöitä.

Vaativuustekijöiden perusteella tehdään arviointijärjestelmä, jonka avulla tehtävien vaativuuden arviointi suoritetaan. Suositeltavaa on käyttää vaativuuden kokonaisarviointia, jonka perusteella tehtäväkohtainen palkka määritellään.

Työtuomioistuimen ratkaisu muistuttaa siitä, että työnantajan on laadittava tehtävänkuvaukset ja työn vaativuuden arviointijärjestelmänsä huolella. Järjestelmä on rakennettava siten, että tehtäväkokonaisuudet mahdollistavat sen, että tehtävissä voidaan toteuttaa jonkin verran muutoksia niin, että tehtävän kokonaisvaativuus ja palkka säilyvät ennallaan.

Palkan tarkistaminen tehtävän vaativuuden muuttuessa olennaisesti

KVTES:n palkkausluvun mukaan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, mikäli tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti. Tämä on syytä ottaa huomioon jo tehtävänkuvausta laadittaessa. Tämä on otettava huomioon myös työn vaativuuden arviointijärjestelmää rakennettaessa ja muun muassa silloin, kun sijoitetaan tehtäviä eri vaativuusluokkiin.

Järjestelmässä on huomioitava se, että organisaatiossa, töiden järjestelyssä ja tehtävissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia – isompia ja pienempiä.

Järjestelmä pitää rakentaa siten, että tehtävien muutostilanteissa ei tule tulkintaeroja siitä, miten muutokset vaikuttavat palkkoihin. Jo järjestelmää rakennettaessa on arvioitava, minkälaisia muutoksia voi tulla ja ovatko ne sisällöltään sellaisia, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti.

Jos tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi, palkkaa tarkistetaan KVTES:n palkkausluvun 10 §:n edellyttämällä tavalla.

Tehtävien muuttaminen

Työnantaja toi tämän erimielisyysasian oikeuskäsittelyn yhteydessä esiin, että tehtävämuutos tehtiin työntekijöiden omasta pyynnöstä, koska he katsoivat muutoksen helpottavan ja nopeuttavan työtehtävien tekemistä. Muutos olisi voitu jättää myös tekemättä. Tehtävien muutoksen jälkeen viranhaltijat vaativat palkankorotusta.

Työnantaja voi muuttaa viran työsuhteeksi (kuntalaki 89 §), mutta kuntalaki tai mikään mukaan laki ei anna työnantajalle oikeutta muuttaa työsuhdetta virkasuhteeksi. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaisesti julkista hakumenettelyä.

Ennen tehtävien muutoksen toteuttamista on syytä käydä läpi muutoksen mahdolliset vaikutukset tehtävän vaativuuteen ja palkkaan. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa, ollaanko yhtä mieltä siitä, mikä on muuttuneen tehtävän palkka.

Tehtävien muutosten yhteydessä on muistettava, että työnantaja voi työnjohto-oikeutensa nojalla toteuttaa joitain muutoksia.

Työsuhteisen tehtävien olennainen muuttaminen edellyttää sopimista. Työnantajalla voi olla oikeus muuttaa työsuhteisen tehtäviä myös KVTES:n I luvun 10 §:n perusteella, jos työnantajalla on irtisanomisperuste.

Virkasuhteisten kohdalla työnantaja voi muuttaa virantoimitusvelvollisuutta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 § nojalla. Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n edellytysten täyttyessä.

Aikaisempaa oikeuskäytäntöä

Työtuomioistuin on käsitellyt tehtävämuutosten vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan myös ratkaisuissan TT 2014:140 ja TT 2014:175. Ratkaisut koskivat röntgenhoitajien tehtävissä tapahtuneita muutoksia.

Myös näiden ratkaisujen viesti on se, että kaikki tehtävien kehitykset, muutokset tai laajennukset eivät ole tehtävän vaativuuden olennaisia muutoksia eivätkä vaikuta palkkaan korottavasti. Näitä ratkaisuja on selostettu Kuntatyönantaja-lehdessä 6/2014.

30.3.2017

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT