Kuntacaset
1
/2018

Teksti: Tiina Toivakka
Kuva: Mauri Ratilainen

Pelitaidoilla yhtenäistä johtamista Hyvinkäälle

Hyvinkäällä esimiehiä koulutetaan yhtenäiseen kulttuuriin johtamisessa. Esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen on kytketty kaupunginstrategian eli Pelikirjan toteuttamiseen.

Sari Kuittinen-Tihilä, kuva Mauri Ratilainen

Hyvinkään kaupunki käynnisti viime vuoden lopulla esimiehilleen koulutusohjelman, jonka tavoitteena on luoda koko organisaation läpäisevää yhtenäistä johtamiskulttuuria.

Koulutusohjelma on osa kaupunkistrategian eli ns. Pelikirjan toteutusta. Tavoitteena on luoda kaupungille yhtenäinen tulevaisuudenkuva.

Kaikki keskeiset vuositavoitteet laaditaan jatkossa Pelikirjan pohjalta. Sen pohjalta on määritelty myös Hyvinkään Pelitaidot, jotka kuvaavat, minkälaista johtamista kaupunkistrategian toteuttamiseksi tarvitaan ja minkälaiseen johtamiseen hyvinkääläisiä esimiehiä halutaan kannustaa.

– Erityistä huomiota kiinnitetään esimiesten valmiuksiin toimia ihmisten johtajina ja sitä, miten erilaiset tilanteet vaativat erilaista johtajuutta, kertoo henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä.

– Haemme yhtenäisiä toimintamalleja, ja samalla kehitetään ja vahvistetaan ihmisten omaa osaamista.

Valmennuksiin on sitoutunut myös kaupungin ylin virkamiesjohto. Osa kouluttajista on kaupungin omia asiantuntijoita, mutta myös ulkopuolisia valmentajia käytetään.

– Koulutukset on otettu hyvin vastaan, ihmiset ovat innostuneita ja halukkaita oppimaan uutta, kertoo Kuittinen-Tihilä.

Hyvää johtamista on vaikea kopioida

Hyvä johtaminen koostuu Kuittinen-Tihilän mukaan monesta eri tekijästä. Erilaisissa työpaikoissa toimivat erilaiset asiat.

– Hyvä johtaja on tilannejohtaja, joka osaa lukea erilaisia tilanteita ja ihmisiä. Hänen on ymmärrettävä oman porukkansa ja organisaationsa kypsyysaste. Oma johtamistyyli ja menetelmät on sopeutettava tilanteen mukaan.

Tämänhetkisessä työelämässä korostuu luova asiantuntijuus ja itsenäinen päätöksenteko. Kuittinen-Tihilä uskookin, että jatkossa valmentavan, palvelevan ja yksilöllisen johtamisen merkitys kasvaa.

– Minulle johtaminen on toimintatapa, jolla parannetaan työn tuloksia yhdessä ihmisten kanssa; innostaen, osallistuttaen, vastuuta antaen ja arvostaen, Kuittinen-Tihilä tiivistää.

Päätökset tarkkaan harkittuja

Kuittinen-Tihilä on kauppatieteiden maisteri, joka on pitkän työuransa aikana työskennellyt useissa yrityksissä ja nähnyt monia yrityskulttuureita ja johtamisen tyylejä. Hyvinkään henkilöstöjohtajan pestiin hän tarttui puolitoista vuotta sitten.

– HR-tehtävät ovat yksityisellä sektorilla toimialasta riippumatta hyvin samankaltaisia. Hain julkiselle puolelle ajatuksella, että haluan oppia uutta. Uusi toimintaympäristö lakeineen, virka- ja työehtosopimuksineen, erityislainsäädäntöineen ja muine järjestelmineen kiinnosti ja kiehtoi.

Vaikka johtamisessa ylipäätään voi havaita tiettyjä samankaltaisuuksia, löytyy yksityisen ja julkisen puolen johtamisesta Kuittinen-Tihilän kokemuksen mukaan myös paljon eroja.

– Poliittisten toimielinten vaikutus johtamiseen on suuri. Viranhaltijan on aina otettava huomioon poliittinen päätöksenteko.

Myös julkisuus asettaa omat paineensa. Asioiden valmistelu on julkista ja esimiestyö on tarkkaan säädeltyä. Hyvinkään kokoisessa kaupungissa myös paikallislehti kertoo aktiivisesti tehdyistä päätöksistä.

Poliittiset päättäjät seuraavat asioita tarkasti ja saattavat puuttua pieniinkin asioihin. Yrityksissä omistajat ja hallitukset seuraavat monesti vain suuria linjoja ja puuttuvat harvemmin operatiiviseen johtamiseen. 

Kaupunginhallitus voi ottaa kantaa paljon pienempiin yksityiskohtiin kuin yrityksen hallituksessa. Oppositio saattaa kyseenalaistaa asioita vielä päätöksenteon jälkeenkin.

– Toisaalta positiivista on se, että kunnissa tehtävät päätökset ovat tyypillisesti tarkkaan harkittuja  ennen käytäntöön soveltamista.

Toiminnan laaja-alaisuus vaatii johtamiselta enemmän

Kuittinen-Tihilä toteaa myös kunnan ja kuntakonsernin toiminnan olevan hyvin laaja-alaista. Se lisää työn monimutkaisuutta ja edellyttää myös johtamiselta enemmän.

Johtajien koulutukseen panostetaan Kuittinen-Tihilän kokemuksen mukaan yksityisellä puolella jonkin verran julkista enemmän. Siitä voitaisiin hänen mielestään ottaa oppia.

Kuittinen-Tihilä on havainnut muutosvastarinnan olevan julkisella puolella voimakkaampaa kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä puolella muutokseen ajaa usein rahapakko, joka kuntapuolella ei ole samalla tavalla näkyvää. 

– Muutosjohtamisessa pitäisikin osata kuvata tavoite mahdollisimman hyvin. Tulokseen ei päästä käskyttämällä, vaan oikeanlaisella viestinnällä ja ottamalla ihmiset mukaan muutoksen tekemiseen.

Sote-uudistukseen varaudutaan hyvissä ajoin

Hyvinkään kaupunki on varautunut tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen kattavalla muutossuunnitelmalla, joka tarkentuu tämän vuoden aikana.
– Sote- ja maakuntauudistus on tässä vaiheessa muutosjohtamiskysymys. Muutoksen jälkeen sote ei enää olennaisesti vaikuta uuden kunnan johtamiseen. Sotesta riippumatta lisäämme esimiesten osaamista.

14.2.2018