Tilastot
4
/2016

Sirpa Sivonen, kehittämispäällikkö
Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Kunnissa on tarvetta palkata uutta työvoimaa

Kuntatyönantajat arvioivat rekrytoivansa 15 000 uutta työntekijää kuluvan vuoden aikana. Suuresta rekrytointitarpeesta huolimatta kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan kokonaisuudessaan laskevan. Rekrytointitarve selittyy pitkälti eläköitymisellä.

KT Kuntatyönantajien syyskuussa julkistaman osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun mukaan kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat tänä vuonna arviolta 15 000 uutta työntekijää.  Rekrytoitavasta henkilöstöstä 57 prosenttia palkataan yli tuhannen työntekijän kuntiin. Rekrytointitarve pysyy ennallaan lähivuosina.

Osaamis- ja työvoimatarvetiedustelussa selvitettiin kuntien ja kuntayhtymien rekrytointitarpeita eri koulutusaloilla ja -tasoilla. Tulevina vuosina aiotaan palkata eniten terveysalan (5 900 henkilöä), kasvatus- ja opetusalan (3 500) ja sosiaalialan (2 200) koulutuksen suorittaneita. Rekrytoinneista lähes 40 % on terveysalan koulutuksen suorittaneita henkilöitä.

Aikaisempaa enemmän on tarvetta rekrytoida ylemmän korkeakouluasteen sosiaali- tai terveysalan koulutuksen suorittaneita.

Arvio henkilöstön rekrytointitarpeesta koulutusaloittain
Koulutusala 2016 2014 Muutos lkm
Kasvatustiede ja opettajankoulutus 3 540 3 170 360
Humanistinen ja taideala 620 210 410
Kauppa, yhteiskunta- ja oikeustiede 500 460 40
Luonnontiede 180 50 130
Tekniikka 810 620 190
Maa- ja metsätalousala 80 60 20
Terveysala 5 940 5 460 480
Sosiaaliala 2 190 2 080 120
Palveluala 680 550 130
Muut alat 540 260 280
Yhteensä 15 080 12 920 2160

Muutoksessa tarvitaan henkilöstösuunnittelua

Vastanneista 93 prosenttia arvioi, että kunta- ja palvelurakennemuutokset vaikuttavat rekrytointitarpeeseen, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstömenojen sopeuttamisen sekä tarpeeseen sijoittaa henkilöstöä uudelleen. Uudistuksilla on vaikutusta myös yhtiöittämis- ja irtisanomistarpeeseen.

Kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän edelleen. Tulos tukee KT:n aikaisempia selvityksiä. Tiedusteluun vastanneet arvioivat vuokratyöntekijöiden määrän kasvavan. Myös ostopalveluiden käytön odotetaan lisääntyvän.

Kaikki muutokset edellyttävät systemaattista henkilöstösuunnittelua. Kunnat ja kuntayhtymät ovat hyvin perillä siitä, kuinka paljon henkilöstöä on siirtymässä eläkkeelle.

Tiedusteluun vastanneista valtaosa ilmoitti käyttävänsä ennakoivan henkilöstösuunnittelun tukena osaamistarpeen kartoitusta ja arviointia (89 %), osaamistarpeen ennakointia (85 %) ja eläkepoistumaennustetta (94 %).

Lähes kaikki vastanneista käyttivät henkilöstön kehittämisen menetelminä lisä- ja täydennyskoulutusta, kehityskeskusteluja ja palautetta sekä perehdyttämistä ja työhönopastusta. Yli tuhannen työntekijän kunnissa käytettiin yleisesti myös valmennusta (94 %) ja urapolkuja (75 %).

Kunta-alan henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmät

Kunta-alan henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmät

Tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuvat muutos- ja henkilöstöjohtaminen sekä  kehittämis- ja talousosaaminen. Uusina osaamistarpeina tiedustelussa nousivat esiin palveluosaaminen sekä teknologia-, ICT- ja digiosaaminen.

Tulevaisuuden osaamistarpeet
  Vuonna 2016
Muutosjohtaminen 54 %
Kehittämisosaaminen 48 %
Talousosaaminen 37 %
Henkilöstöjohtaminen 37 %
Palveluosaaminen 36 %
Teknologia, ICT- ja digiosaaminen 34 %
Vuorovaikutusosaaminen 34 %
Yleinen johtamisosaaminen 33 %
Hankintaosaaminen 27 %
Strateginen johtaminen 26 %
Tiedolla johtaminen 22 %
Verkosto-osaaminen 20 %
Juridinen osaaminen 19 %
Ennakointiosaaminen 18 %
Prosessiosaaminen 17 %
Mittaaminen ja arviointi 14 %
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 13 %
Projektiosaaminen 7 %
Kansainvälinen osaaminen/kielitaito 4 %

Koulutussuunnittelulla varmistetaan osaava työvoima

KT hyödyntää tiedustelun tuloksia edunvalvontatyössä, jonka avulla edistetään pätevän työvoiman saamista kunta-alalle. Niukkenevia koulutusresursseja kohdennettaessa on oleellista saada kuuluviin kunta-alan ammattilaisten näkemys tulevasta työvoimatarpeesta.

Osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointi sote- ja maakuntauudistuksen edellä on äärimmäisen hankalaa. Tarkin tieto tulevasta henkilöstötarpeesta on paikallisilla kuntatyönantajilla.

KT toteutti osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun helmi-maaliskuussa.  Se se oli suunnattu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallintoon.

Tiedustelun vastasi 116 kuntaa ja 55 kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on 68 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

14.9.2016

Yhteystiedot

Sirpa Sivonen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2365
Matkapuhelin:
+358 50 571 8001
Sähköposti:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT