Työelämän kehittäminen
5
/2014

Sari Ojanen, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Työmarkkinahäiriöistä ilmoitettava KT:lle

Kunnalliseen sopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää laillisia työtaistelukeinoja. Aika ajoin ammattiyhdistykset ovat ryhtyneet laittomiin työtaisteluihin.

Kunnan ja kuntayhtymän toiminta voi häiriintyä kaikissa työmarkkinahäiriötilanteissa. Palvelujen tuottaminen voi vaikeutua tai jopa keskeytyä kokonaan. Työtaistelu voi myös aiheuttaa vaaraa henkilöille ja omaisuudelle.

Kunnan ja kuntayhtymän pitää työtaistelun uhatessa toimia normaaliin tapaan ja suorittaa sille kuuluvat tehtävät. Kunnan, kuntayhtymän ja niiden laitosten toiminta on turvattava myös työtaistelun aikana.

KT:n tehtävä on turvata työrauha

Työmarkkinahäiriöiden uhatessa ja työtaistelutilanteissa on tärkeää, että tiedonkulku KT:n ja kuntien/kuntayhtymien välillä toimii hyvin. KT:n pitää saada nopeasti tieto paikallisesta työtaistelusta, sen uhasta tai valtakunnallisen työtaistelun paikallisesta toimeenpanosta.

KT:n tärkein tehtävä on työrauhan turvaaminen kuntasektorilla ja näin ollen kunnallisten palveluiden toimiminen kaikissa olosuhteissa. KT vie pääsääntöisesti kaikkien työmarkkinahäiriöiden laillisuuden työtuomioistuimen arvioitavaksi.

Työtaistelusta tarvitaan tietoa

Kunnan/kuntayhtymän on kerättävä tiedot työtaistelun, sekä laillisen että laittoman, aikana työtaistelun toimeenpanevan yhdistyksen kanssa käydyistä neuvotteluista ja säilyttää laaditut muistiot ja pöytäkirjat sekä muut yksityiskohtaiset tiedot työtaistelusta. Kaikki tapahtumat ja tiedot, päivämäärät ja kellonajat pitää kirjata yksityiskohtaisesti.

Yksityiskohtaisilla tiedoilla, esimerkiksi sillä, kuka henkilö on kulloinkin ollut työvuorossa, on merkitystä lakon aikaisia palvelussuhteen ehtoja myöhemmin selvitettäessä. Tiedoilla on merkitystä myös työtaistelun jälkeen mahdollisesti esille tulevia erimielisyysasioita selviteltäessä.

Laittoman työtaistelun välttämiseksi on tärkeää, että työtaistelusta ja sen uhasta ilmoitetaan välittömästi KT:lle, jotta KT voi ryhtyä tarvittaviin toimiin, mm. valvontakirjeet työrauhan palauttamiseksi on toimitettava välittömästi ammattiyhdistyksille ja mahdollinen työrauhakanne on laitettava vireille.


Mikä on työtaistelu?

Työtaistelu on kollektiivinen toimenpide eli joukkotoimenpide, jolla pyritään tietyn tarkoituksen toteuttamiseen painostamalla tai uhkaamalla yhteisesti palvelussuhteen toista osapuolta. Toimen piteen on liityttävä ainakin välillisesti palvelussuhteeseen, jotta olisi kysymys työtaistelutoimenpiteestä.

Pelkkä uhkauskin työtaisteluun ryhtymisestä, esimerkiksi uhkaus työnteon lopettamisesta, voi olla itsenäinen työtaistelutoimenpide.

Järjestön toimeenpanemalla lakolla keskeytetään lakon piiriin kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kaikkien tehtävien tekeminen.

Hakukiellon julistamisella ammattiyhdistys pyrkii estämään tiettyyn virkaan tai tehtävään hakeutumisen. Saarrolla yhdistys kehottaa olemaan tekemättä avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä tai pyrkii estämään työntekijöiden ottamisen tiettyyn tehtävään.

Ammattiyhdistyksen päätöksellä toimeenpantua joukkoirtisanoutumista voidaan käyttää painostuskeinona neuvotteluratkaisuun pääsemiseksi.

Työnantajapuolella työnsulku on sallittu työtaistelutoimenpide. Työnsulun tarkoituksena on vastapuolen painostaminen työriidassa keskeyttämällä työnseisauksen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kaikkien tehtävien tekeminen.

Työnsululla pyritään yleensä vaikuttamaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden jo aloittaman työtaistelun nopeaan lopettamiseen, jotta kuntalaisille voitaisiin jälleen tarjota palveluja normaalisti.

21.10.2014