Oikeustapaukset
3
/2020

Eeva Vesterbacka, työmarkkina-lakimies

Esimiesohje ei ollut työtaistelun vastatoimi

Muiden ammattiliittojen ohella Tehy ja SuPer ilmoittivat poliittisesta työtaistelusta ajalle 26.–28. syyskuuta 2018. Järjestöt olivat ilmoittaneet vastustavansa työtaistelulla hallituksen aikeita heikentää alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa. 

nuija oikeudessa.

Järjestöjen ilmoituksen mukaan työntekijät tekisivät suunnitellut työvuoronsa, mutta eivät suostuisi työnantajan aloitteesta tapahtuviin työvuorojen vaihtoihin ja ylitöihin. 

Työnantaja HUS oli antanut esimiehille ohjeen, jonka mukaan työntekijälähtöisiä työvuorojen vaihtoja ei hyväksytä työtaistelun aikana. Toiminnan turvaamiseksi millekään ammattiryhmälle ei myöskään myönnetä vuosilomia tai säästövapaita. 

KoHo:n (nykysin Sote) kanteessa työnantajan väitettiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa asettamalla esimiesohjeella kiellon työntekijälähtöisille työvuorojen vaihdoille poliittisen työtaistelun ajalle. Järjestön mielestä esimiesohje oli työnantajan vastatoimi, jonka tarkoituksena oli ollut painostaa työntekijöitä.

Järjestö katsoi, että työntekijälähtöiset työvuorojen vaihdot eivät vaarantaneet sairaanhoitotyötä ja kaikki työvuorojen vaihdot edellyttävät kuitenkin aina esimiehen hyväksyntää. 

KoHo myös väitti, että KT oli rikkonut valvontavelvollisuutensa, koska se ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin työnantajan menettelyn oikaisemiseksi. 

Esimiesohje koski koko henkilöstöä

KT ja työnantaja vaativat kanteen hylkäämistä ja vetosivat muun muassa työnantajan työnjohto-oikeuteen, poliittisen työtaistelun kohdentumiseen kunnallisten virka- ja työehtosopimusten ulkopuolelle, työnantajan velvollisuuteen järjestää palvelut myös työtaisteluiden aikana ja esimiesten yhtenäisen toiminnan varmistamiseen työtaistelun aikana. 

KT ja työnantaja vetosivat myös siihen, että esimiesohje oli koskenut koko henkilöstöä järjestäytyneisyydestä riippumatta ja ettei esimiesohjeella ollut pyritty painostamaan ketään mihinkään.

Työvuorojen vaihtoon yhdenmukaiset ohjeet

Työtuomioistuin hylkäsi kanteen äänestystuloksella 6-1. Työtuomioistuin otti tuomiossaan huomioon, että työtaistelutoimenpiteen kohdistuminen työnantajaan ei itsessään vähennä tämän työnjohdollisia oikeuksia (KKO 2019:35). Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus olla suostumatta työntekijälähtöisiin työvuorojen muutoksiin työtaistelun aikana vastaavasti kuin muutoinkin. 

Työtuomioistuin otti huomioon myös sen, että poliittinen työtaistelu oli kohdistettu hallituksen valmistelussa olleeseen työsopimuslain muutokseen, joka ei koskenut kunta-alan työpaikkoja. 

Huomioon otettiin myös se, että esimiesohjetta ei ollut rajattu KoHo:n jäsenyhdistysten jäseniin, vaan ohje oli koskenut kaikkia työntekijöitä riippumatta ammattiryhmästä tai järjestäytyneisyydestä.

Työtuomioistuin totesi, että potilasturvallisuuden ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistaminen edellyttävät HUS:n kaltaisessa huomattavan suuressa organisaatiossa sitä, että työvuorojen vaihtoon liittyvät toimet pidetään esimiesohjeen avulla selkeinä, yhdenmukaisina ja mahdollisimman vähäisinä.

Kun otetaan huomioon edellä mainittu ja poliittisen työtaistelun lyhyt kesto, työnantajan ohjeistusta ei voitu pitää tilanteeseen nähden epäsuhtaisena.

Ohjeella ei pyritty painostamaan työntekijöitä

Työtuomioistuin katsoi, ettei asiassa näytetty toteen, että esimiesohjeen antamisella olisi pyritty painostamaan työntekijäpuolta. Näin työnantajan menettelyä ei ollut pidettävä työtaistelutoimenpiteenä. Koska kysymys ei ollut työtaistelutoimenpiteestä, KT:n ei katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuuttaan. 

4.6.2020

Yhteystiedot

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT