Arbetslivsutveckling
5
/2014

Sari Ojanen, förhandlingschef
Bild: Pixhill

Störningar på arbetsmarknaden ska anmälas till KT

I det kommunala avtalssystemet ingår möjligheten att vidta lagliga stridsåtgärder. Vid sidan av de lagliga stridsåtgärderna har fackföreningarna tidvis vidtagit olagliga stridsåtgärder.

I det kommunala avtalssystemet ingår möjligheten att vidta lagliga stridsåtgärder. Vid sidan av de lagliga stridsåtgärderna har fackföreningarna tidvis vidtagit olagliga stridsåtgärder.

Det kan uppstå störningar i kommunens och samkommunens verksamhet vid alla arbetskonflikter och serviceproduktionen kan försvåras eller till och med avbrytas helt och hållet. En arbetskonflikt kan också medföra fara för liv och egendom.

Också vid hot om en arbetskonflikt ska kommunerna och samkommunerna fungera normalt och sköta sina uppgifter. Verksamheten i kommunerna, samkommunerna och inrättningar som lyder under dem bör tryggas också under en arbetskonflikt.

KT:s uppgift är att trygga arbetsfreden

Vid arbetskonflikter eller hot om störningar på arbetsmarknaden är det viktigt att informationen fungerar bra mellan KT och kommunerna/samkommunerna. KT ska omedelbart underrättas om lokala arbetskonflikter som bryter ut eller hotar och om lokalt genomförande av riksomfattande arbetskonflikter.

KT:s viktigaste uppgift är att trygga arbetsfreden inom kommunsektorn och alltså säkra att den kommunala servicen fungerar under alla omständigheter. Därför för KT i regel frågan om laglighet i alla störningar på arbetsmarknaden till arbetsdomstolen.

Kommunerna och samkommunerna ska samla information om de förhandlingar som under en pågående (laglig eller olaglig) arbetskonflikt förs med den förening som verkställer stridsåtgärden, och förvara alla upprättade promemorior och protokoll tillsammans med andra detaljerade uppgifter om konflikten. Alla händelser och uppgifter ska antecknas i detalj med datum och klockslag.

Detaljerade uppgifter om till exempel vem som har arbetat i vilket skift behövs när anställningsvillkoren för strejktiden senare ska redas ut. Uppgifterna behövs också för utredning av eventuella meningsskiljaktigheter efter arbetskonflikten.

För att olagliga stridsåtgärder ska kunna undvikas är det viktigt att KT omedelbart underrättas om arbetskonflikter eller hot om sådana, så att KT genast kan vidta åtgärder som till exempel att skicka övervakningsbrev för återställande av arbetsfreden till föreningarna eller eventuellt väcka talan som gäller arbetsfred.


Vad är en arbetskonflikt?

En arbetskonflikt innebär att den ena parten i ett anställningsförhållande genom en kollektiv stridsåtgärd utövar påtryckning eller riktar ett hot mot motparten för att uppnå ett visst syfte. Åtgärden måste åtminstone indirekt anknyta till ett anställningsförhållande för att det ska vara fråga om en arbetskonflikt.

Även hot om en arbetskonflikt till exempel i form av arbetsnedläggelse kan utgöra en stridsåtgärd i sig.

Strejker genomförs av löntagarorganisationer och avbryter allt arbete som hör till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som strejken omfattar.

Genom ett ansökningsförbud vill en fackförening hindra folk att söka vissa tjänster eller befattningar. Blockad innebär att en förening uppmanar sina medlemmar att låta bli att utföra uppgifter som hör till en vakant tjänst eller också försöker den hindra att arbetstagare anställs för en viss uppgift.

Massuppsägning som verkställs genom beslut av en fackförening kan användas som påtryckningsmedel för att uppnå en förhandlingsuppgörelse. På arbetsgivarsidan är lockout en tillåten stridsåtgärd. Syftet med en lockout är att utöva påtryckning på motparten vid en arbetstvist genom att avbryta allt arbete som utförs av tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av en arbetsinställelse.

Genom lockout försöker arbetsgivaren i allmänhet bidra till ett snabbt slut på en arbetskonflikt som inletts av tjänsteinnehavarna och arbetstagarna, så att servicen till kommuninvånarna kan börja fungera normalt igen.

21.10.2014