Tilastot
1
/2014

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Perhepäivähoitajien määrä vähentynyt rajusti

Vuonna 2000 kunnallisia perhepäivähoitajia oli 20 000. Toukokuussa 2013 heitä oli KT:n selvityksen mukaan enää 8 835. Hoidossa oli 33 122 lasta.

KT Kuntatyönantajat keräsi lukumäärätiedot eri perhepäivähoitomuodoissa työskentelevistä kunnallisista perhepäivähoitajista ja heidän hoidossaan olevista lapsista. Tiedustelu lähetettiin kaikkiin kuntiin.

Tiedustelun mukaan kuntasektorilla oli toukokuussa 2013 palvelussuhteessa 8 835 palkkaa saavaa perhepäivähoitajaa. Tämän lisäksi palkattomalla työvapaalla tai muita ilman palkkaa olevia perhepäivähoitajia oli yhteensä 372.

Tiedusteluun vastaamatta jättäneiden 31 kunnan palveluksessa työskenteli näiden lisäksi arviolta noin 615 palkkaa saavaa perhepäivähoitajaa eli noin 7 prosenttia kaikista perhepäivähoitajista.

Perhepäivähoitajien lukumäärä on vähentynyt rajusti. Esimerkiksi vuonna 1990 heitä oli noin 30 000, vuonna 2000 noin 20 000 ja vuonna 2010 noin 11 000. Perhepäivähoitajien määrän vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut voimakas eläköityminen. Kevan tietojen mukaan perhepäivähoitajista noin puolet siirtyy eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Kaksi kolmesta työskenteli omassa kodissaan

Suurin osa eli 64 prosenttia palkkaa saavista perhepäivähoitajista työskenteli omassa kodissaan. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa omassa kodissa työskenteleviä oli yhteensä 5 667. Perhepäivähoitajista 58 prosentilla oli soveltuva ammatillinen tutkinto (palkkaryhmä 12PPH001). 42 prosentilla perhepäivähoitajista ei tällaista tutkintoa ole (palkkaryhmä 12PPH002).

Ryhmäperhepäivähoitajia oli 29 prosenttia kaikista perhepäivähoitajista. Ryhmäperhepäiväkotien lukumäärä oli 850. Ryhmäperhepäiväkodissa työskenteli keskimäärin 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Kolmiperhepäivähoitajia ja muita lapsen kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia oli 3 prosenttia. Ainoastaan varahoitajina toimivia perhepäivähoitajia oli myös 3 prosenttia kaikista perhepäivähoitajista.

Perhepäivähoidossa 33 122 lasta

Perhepäivähoidossa oli tiedustelun mukaan 33 122 lasta toukokuussa 2013. Kaikista eri perhepäivähoitomuodoissa hoidossa olevista lapsista perhepäivähoitajan omassa kodissa hoidossa oli 66 prosenttia, ryhmäperhepäivähoidossa 31 prosenttia, kolmiperhepäivähoidossa 3 prosenttia lapsista.

Keskimäärin 3,9 hoitopaikkaa/hoitaja

Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Hoitopaikkoja on kahdenlaisia: yli viiden tunnin ja enintään viiden tunnin hoitopaikkoja.

Varatuista hoitopaikoista 93 prosenttia oli yli viiden tunnin hoitopaikkoja ja 7 prosenttia oli enintään viiden tunnin hoitopaikkoja. Hoitopaikkoja oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa toukokuussa 2013 yhteensä 22 951. Hoitopaikoista 95 prosenttia oli varattu toistaiseksi ja vain 5 prosenttia määräajaksi.

Jos yli viiden tunnin hoitopaikkaa käsitellään ns. kokopäiväpaikkana ja enintään viiden tunnin hoitopaikkaa ns. puolipäiväpaikkana eli jaetaan kahdella, saadaan keskimääräiseksi hoitopaikkojen lukumääräksi hoitajaa kohden 3,9.

Työaikajaksojen pituudet vaihtelivat paljon

Kunnilla on mahdollisuus valita käyttämänsä työaikajakson pituus. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa työaikajaksojen pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta yhden vuoden mittaisiin työaikajaksoihin.

Tyypillisimmät kuntien käyttämät työaikajaksot olivat 26, 6, 12 ja13 viikon työaikajaksot. Vuoden työaikajakso oli käytössä kolmessa kunnassa. Seitsemässä kunnassa oli käytössä useampia eri työaikajaksoja.

Kokemuksia työaikalain piiriin tulemisesta

Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin alettiin soveltaa uusia työaikalain mukaisia työaikamääräyksiä 1.8.2011 lukien. Työaikalain piiriin tulemisen johdosta heidän säännöllinen työaikansa lyheni 43,5 tunnista viikossa 40 tuntiin viikossa.

Lyhyemmät työpäivät ja lisääntynyt vapaa-aika on monien vastaajien mielestä vaikuttanut positiivisesti perhepäivähoitajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Joissain kunnissa sairauspoissaolot olivat vähentyneet uudistuksen jälkeen.

Koska perhepäivähoitajien työaika on lyhentynyt, se on vaikuttanut varahoidon tarpeen lisääntymiseen. Vanhemmat eivät ole olleet tähän tyytyväisiä. Tämä on vähentänyt perhepäivähoidon suosiota, koska lisääntynyt varahoidon tarve tarkoittaa käytännössä sitä, että lapselle tulisi vähintään kaksi hoitopaikkaa. Lapsia sijoitetaan enenevässä määrin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Uudistus on monen vastaajan mielestä vähentänyt perhepäivähoidon joustavuutta.

Muuttuvat työvuorot, perhepäivähoitajien vapaiden ja varahoidon suunnittelu ja järjestely ovat lisänneet perhepäivähoidon esimiesten ja ohjaajien työtaakkaa.

Otostiedustelu palkkauksesta

Tiedot omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkauksesta kerättiin tilastollisesti edustavana otantatutkimuksena. Otoskuntia oli 42, joista vastaus saatiin 31 kunnasta. Yhteenvedossa on tiedot vastanneiden otoskuntien 1 214 omassa kodissaan työskentelevästä perhepäivähoitajasta.

Osa tiedusteltavista palkkatekijöistä ilmoitettiin jo valmiiksi kuukausitasolla koko toukokuulta 2013. Osa perhepäivähoitajien työaika- ja palkkatiedoista ilmoitettiin kunnassa käytetyn työaikajakson ajalta. Kaikki työaikajaksolta ilmoitetut työaika- ja palkkaustiedot on muutettu kuukausitasolle.

Varsinainen palkka 97 prosenttia kokonaisansioista

Perhepäivähoitajan kokonaisansioista keskimäärin 97 prosenttia muodostuu varsinaisesta palkasta. Työaikakorvauksista ylityökorvauksen osuus oli selvästi suurin. Ylityökorvauksen osuus perhepäivähoitajan kokonaisansioista oli 2,3 prosenttia. Ylityökorvausta maksettiin 53 prosentille perhepäivähoitajista. Muiden korvauksien osuus kokonaisansioista oli yhteensä 0,7 prosenttia.

Perhepäivähoitajan tehtäväkohtainen palkka oli toukokuussa 2013 keskimäärin 1 630 euroa. Työkokemuslisää maksettiin keskimäärin 103 euroa, henkilökohtaista lisää 28 euroa sekä määrävuosilisää keskimäärin 16 euroa. Ylityökorvauksia maksettiin keskimäärin 43 euroa. Muita korvauksia maksettiin keskimäärin 19 euroa toukokuussa 2013.

Toukokuun 2013 tarkastelujakson mukaisten palkkaerien avulla kuukausitasolle suhteutettu laskennallinen kokonaisansio oli 1 839 euroa kuukaudessa.

Perhepäivähoitajaraportti pdf-julkaisuna KT:n verkkosivuilla: Kunnalliset perhepäivähoitajat

20.2.2014

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT