Sopimukset
2
/2018

Palkkahinnoittelu muuttuu varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatushenkilöstön ja eräiden koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävissä työskentelevien ammattiryhmien palkkahinnoittelu muuttuu 1. toukokuuta.

lankakerä ja väriliituja

Varhaiskasvatushenkilöstön ja eräiden koulu ammatti- ja peruspalvelutehtävissä työskentelevien palkkahinnoittelu on määritelty KVTES:n liitteessä 5. Palkkahinnoittelun muutokset voivat vaikuttaa paikallisiin tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiin ja luoda tarpeen päivittää ammattiryhmiä koskevia tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiä (KVTES II luvun 9 §).

Tavoitteena on, että samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteensa toisiinsa.

Uudistettu palkkahinnoittelu muodostuu kohdista:

  • varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät
  • varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät
  • varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät
  • varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät
  • varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat
  • varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät.

Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelu muodostuu kahdesta palkkahinnoittelukohdasta

  • koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät
  • koulun peruspalvelutehtävät.

Uudistuksessa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja hyödynnetty kokemuksia aikaisemmista palkkahinnoitteluiden uudistamisista.

Uudistuksessa ei muutettu liitteen 5 soveltamisalaa. Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin sovelletaan KVTES:n liitettä 12.


Lastentarhanopettajille aikaa suunnitteluun ja kehittämistehtäviin

Päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan työaikaa koskevaa erityismääräystä on uudistettu. Määräykset tulevat voimaan 1. toukokuuta.

Tarve päivittää määräystä selittyy ammattiryhmien työssä tapahtuneilla muutoksilla viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä suunnitelmiin ja lakisääteisiin tavoitteisiin kehittää varhaiskasvatuksen laatua.

Mainittujen ammattiryhmien työajan suunnittelussa varataan työvuoroluettelossa kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Näihin tehtäviin katsotaan yleisesti kuluvan noin 13 prosenttia työajasta eli viikkotasolla noin viisi tuntia. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan tarve voi vaihdella esimerkiksi kuukausittain muun muassa lastentarhanopettajan tehtävistä ja toiminnan tarpeista lähtien.

Lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu lasten vanhempien tapaamisia sekä mm. moniammatillista yhteistyötä, johon varataan myös tarvittava työaika.  Jatkossa näihin yhteistyötehtäviin käytettävä aika tulee varata suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin varatun ajan lisäksi.

Uudistuneen sopimusmääräyksen vuoksi yksiköissä on tarpeen muuttaa lastentarhanopettajan työaikaa koskevia ohjeistuksia ennen toukokuuta 2018.


Perhepäivähoitajien palkantarkistukset

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien (KVTES:n liite 12) palkantarkistukset noudattavat KVTES:n yleistä linjaa.

Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaisia palkkoja 26 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 prosentilla ja euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä 1,25 prosentilla 1. toukokuuta lukien. Näitä palkanosia korotetaan vastaavasti 1,0 prosentilla 1. huhtikuuta 2019 lukien.

Yleiskorotukset tehdään kunkin perhepäivähoitajan tehtäväkohtaiseen palkkaan riippumatta siitä, montako hoitopaikkaa hoitajalta on varattuna ja aktivoituneena.

Perhepäivähoitajat ovat mukana KVTES:n paikallisessa järjestelyerässä, joka jaetaan 1. tammikuuta 2019 lukien. Järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n piiriin kuuluvien palkkasummasta.

Hoitopaikan hintoja korotetaan 1. toukokuuta ja 1. huhtikuuta 2019 lukien yleiskorotuksia vastaavasti.

Tuloksellisuuteen perustuva 9,2 prosentin suuruinen kertaerä maksetaan samoin periaattein kuin muillekin KVTES:n piirissä oleville.

Liitteeseen 12 ei ole tehty sisällöllisiä tekstimuutoksia. Ylityötä ja ylityökorvausta koskevan määräyksen  (10 § ) soveltamisohjeeseen on lisätty vapaa-aikakorvausten käyttämistä koskevaa tarkentavaa tekstiä ja kaksi esimerkkiä keskeytyneen työaikajakson lisä- ja ylityörajoista.

Sopimuskauden ajaksi on perustettu kaksi työryhmää, joissa toisessa selvitetään työaikaa koskevien määräysten uudistamistarvetta ja toisessa selvitetään 31.toukokuuta 2019 mennessä, onko olemassa edellytyksiä muuttaa ja kehittää liitteen 12 palkkausjärjestelmää ja tehdä selvitykseen perustuvat ehdotukset palkkausmääräysten muuttamiselle.

22.3.2018