Sopimukset
3
/2012

Ritva Liivala, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Työaikajärjestelyt leireillä ja retkillä

Leirien ja retkien järjestämiseen liittyvät työajat tulisi aina määritellä etukäteen, samoin kuin matkakustannusten korvausten maksamista koskevat periaatteet.

1. Etukäteen on määriteltävä,onko kyse

 • työnantajan antamaan määräykseen perustuvasta virkamatkasta, josta työajaksi luetaan vain matkan aikana virka-/työtehtäviin kulunut aika
  • Ulkomaille tai muutoin kauas omalta paikkakunnalta suuntautuvat leirit tai retket katsotaan leiri yleensä virkamatkaksi, koska toimintaa ei voida pitää tavanomaisena.
  • Jos vapaa-aikatoimen viranhaltija/työntekijä määrätään ulkopuolisen yhteisön järjestämälle leirille tai retkelle, kyse on virkamatkasta.
 • virantoimitusmatkasta, joka on virka/työtehtäviin liittyvänä tavanomaista ja toistuvaa
  • Matka-aika luetaan työajaksi, jos se on samalla virka/työtehtävän suorittamista.
  • Kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintaan kuuluu järjestää kesäleirejä ym. leirejä ja osallistua kesäsiirtolatoimintaan. Henkilöstön järjestämät leirit ja retket ovat pääosin tavanomaisiin virka/työtehtäviin liittyvää eli niitä pidetään virantoimitusmatkoina.

2. Työaikojen suunnittelu

 • Vaikka viranhaltija/työntekijä olisikin leirillä tai retkellä mukana koko ajan, läsnäoloaikaa ei kuitenkaan ole tarkoitus merkitä kokonaan työajaksi.
 • Leirien ja retkien työajat suunnitellaan etukäteen työvuoroluetteloon, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäiset lepoajat. Päivittäinen säännöllinen enimmäistyöaika on yleis- ja toimistotyöajassa enintään 9 tuntia.
 • Työvuoroluettelossa määritellään, onko viranhaltija/työntekijä säännöllisen työaikansa ylittävällä ajalla sidottu työhön. Myös leiriviikon viikoittainen vapaa tulee suunnitella työvuoroluetteloon.
 • Jos leiriviikolla on tarpeen teettää normaaliviikkoa pidempää säännöllistä työaikaa, voidaan käyttää viikkoa pidempää työaikajaksoa, jonka kuluessa työaika tasoittuu henkilön säännölliseen työaikaan. Pisin käytettävissä oleva tasoittumisjakso yleis- ja toimistotyöaikajärjestelmässä on 6 viikkoa.

3. Työvuorojen porrastaminen

 • Kun matkalle osallistuu useampia viranhaltijoita/työntekijöitä, voidaan työaikaa sijoittaa lomittain ja porrastaen (kaikkien ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa). Leirin tai retken aikana voidaan työtunnit suunnitella toisin kuin tavallisella työviikolla.
 • Porrastamisesta ja työaikojen jaksolle tasaamisesta huolimatta saatetaan joutua teettämään lisä- ja ylityötä. Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa tai lyhyehköä ajanjaksoa varten erikseen antamalla suostumuksensa. Samoin lisätyötä saa teettää vain työntekijän suostumuksella, jollei lisätyöstä ole sovittu työsopimuksessa.
 • Viranhaltija ei kuitenkaan saa kieltäytyä lisä- tai ylityön tekemisestä, mikäli se on työn laadun ia erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Leiriolosuhteista johtuen voi olla välttämätöntä, että viranhaltijan säännöllinen työaika joudutaan ylittämään.

4. Yövuorot – työaikaa vai vapaata?

 • Leiriolosuhteet ja leiriläisten ikä tai muut syyt voivat edellyttää, että joku ohjaajista on jatkuvasti ryhmän mukana ja esimerkiksi yöpyy samassa paikassa heidän kanssaan.
 • Jos viranhaltija/työntekijä määrätään olemaan paikalla ja läsnä samoissa tiloissa leiriläisten kanssa jatkuvasti sidottuna työhönsä, on yövuoro suunniteltava työvuoroluettelossa työajaksi. Yleensä ei ole tarvetta määrätä enempää kuin yksi henkilö yövuoroon.
 • Jos taas leiriolosuhteet (esim. leiri sijaitsee lähellä viranhaltijan/työntekijän kotia), tai leiriläisten ikä edellyttävät vähäisempää työhön sidonnaisuutta, voi työnantaja suunnitella yöajan varallaoloajaksi. Jos vaadittavaa työhön sidonnaisuutta ei ole, ei yöaikaa tule merkitä työajaksi.
 • Kun ohjaajat ym. käytännössä yöpyvät leirillä tai retkellä eikä ko. aikaa lueta työajaksi, luetaan kuitenkin työajaksi se aktiivityö, jota he äkillisen tarpeen vaatiessa joutuvat tekemään.

28.5.2012

Yhteystiedot

Ritva Liivala

työmarkkinalakimies
Puhelin:
+358 9 771 2294
Matkapuhelin:
+358 50 357 4227
Sähköposti:
Ritva.Liivala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT