Oikeustapaukset
5
/2011

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja sen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaksi ammattiosastoa maksamaan hyvityssakkoa laittomista työtaistelutoimenpiteistä.

Kuva: Pixhill.

Tuomioissaan työtuomioistuin katsoo, että Tehy rikkoi valvontavelvollisuutensa ja paikalliset ammattiosastot työrauhavelvollisuutensa työtekijöiden ryhdyttyä laittomaan työtaisteluun työrauhavelvoitteen voimassa ollessa.

Työtaistelutoimenpide ja sen kohdistuminen työehtosopimukseen

Kyseisissä tapauksissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkoituksena on ollut lisätä hoitajille uusia tehtäviä. Perfuusio- ja anestesiahoitajille on lisätty ns. ECMO-hoitomuoto ja röntgenhoitajille potilaiden kanylointi ja varjoaineen antaminen.

Paikalliset ammattiosastot ovat esittäneet työnantajalle vaatimuksen tehtävien vaativuuden lisäämisestä ja tehtäväkohtaisen palkan korottamisen edellytyksenä uusien tehtävien tekemiselle. Kun työnantaja ei ole suostunut ammattiosaston vaatimuksiin, ovat kyseiset ammattiosastot tehneet päätöksen työstä kieltäytymisestä.

Merkittävää on, että perfuusio- ja anestesiahoitajien kohdalla kyseessä on vasta työtaistelulla uhkaaminen, koska itse hoitoja ei ole vielä aloitettu. Sen sijaan röntgenhoitajien kohdalla on työnantaja joutunut järjestämään potilaiden kanyloinnin ja varjoaineen antamisen lääkärien tehtäväksi työtaistelun ajaksi.

Työtuomioistuin katsoo ratkaisuissaan, että työstä kieltäytymisellä ja sillä uhkaamisella on pyritty vaikuttamaan työnantajan työjärjestelyihin ja painostamaan työnantajaa palkkauksen korottamiseen. Työtehtävistä kieltäytyminen on siten kohdistunut kiellettynä työtaistelutoimenpiteenä KVTES:n työnantajan työnjohto-oikeutta (KVTES 1 luku 10 §) ja palkkausta koskeviin määräyksiin (KVTES 2 luku 5 §).

Ammattiosastojen ja Tehyn vastuu

Kummassakin tapauksessa kieltäytyminen on perustunut paikallisen ammattiosaston päätökseen. Annetussa tuomiossa paikallisten ammattiosastojen on näin ollen katsottu rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvoitteensa. Tehyn katsottiin niin ikään rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa, koska ammattiosastot eivät ole Tehyn valvonnasta huolimatta peruneet työstä kieltäytymistä. Työtuomioistuin katsoo, ettei Tehyn toimenpiteitä voida pitää riittävinä liitolle kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja paikalliset ammattiosastot maksamaan KT:lle yhteensä 9000 euroa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla. Tämän lisäksi Tehyn ja paikallisten ammattiosastojen korvattavaksi tulivat yhteisvastuullisesti 2000 euron oikeudenkäyntikulut.

Tuomion merkitys

Työtuomioistuimen tuomiot vahvistavat työnantajan työnjohto-oikeutta; työnantajalla on työnjohto- ja valvontaoikeutensa puitteissa oikeus järjestää töitä työpaikalla.

Työntekijöillä ei ole oikeutta kieltäytyä työnantajan määräämistä uusista työtehtävistä työnantajan painostamiseksi. Merkittävää on se, että jo kieltäytymisellä uhkaaminen saatetaan tulkita työehtosopimuslain vastaiseksi laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi.

Jos KVTES:n tulkinnasta on erimielisyyttä, tulee erimielisyydet ratkaista pääsopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestelyssä, oikeuden ottaminen omiin käsiin on kielletty.


Työtuomioistuimen tuomiot TT:2011-98 ja TT:2011-9

27.10.2011

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT