Rättsfall
5
/2011

Eeva Nypelö, arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Böter till Tehy för olagliga stridsåtgärder

Arbetsdomstolen har dömt Tehy rf och dess två fackavdelningar i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt till strejkböter för olagliga stridsåtgärder.

Kuva: Pixhill.

I sin dom anser arbetsdomstolen att Tehy har försummat sin tillsynsskyldighet och att de lokala fackavdelningarna har brutit mot fredsplikten i och med att arbetstagarna inledde en olaglig stridsåtgärd under gällande fredsplikt.

Stridsåtgärden och kollektivavtalet

I de aktuella fallen har samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt haft för avsikt att utöka de vårdanställdas arbete med nya uppgifter. Inom perfusion och anestesi har tillkommit s.k. ECMO-behandling och inom röntgen att sköta kanylering och ge kontrastmedel.

De lokala fackavdelningarna har som villkor för nya uppgifter lagt fram krav på att arbetsgivaren ska höja uppgifternas svårighetsgrad och den uppgiftsrelaterade lönen. När arbetsgivaren inte har gått med på kraven har fackavdelningarna fattat beslut om arbetsvägran.

Viktigt är att det för perfusion- soch anestesisjukskötarnas del är fråga om “strejkhot”, eftersom själva vården ännu inte inletts. När det gäller röntgenskötarna har arbetsgivaren däremot varit tvugen att låta läkarna sköta kanylering och ge kontrastmedel under strejken.

I sina avgöranden anser arbetsdomstolen att syftet med arbetsvägran och hotet om arbetsvägran har varit att påverka arbetsgivarens arbetsarrangemang och genom påtryckning försöka tvinga arbetsgivaren att höja lönerna. Arbetsvägran har således utgjort en förbjuden stridsåtgärd som stridit mot bestämmelserna om arbetsgivarens rätt att leda arbetet (AKTA kap. I § 10) och lönebestämmelserna (AKTA kap. II § 5 ).

Fackavdelningarnas och Tehy:s ansvar

I bägge fallen har vägran baserat sig på den lokala fackavdelningens beslut. I domen ansågs de lokala fackavdelningarna således ha brutit mot fredsplikten enligt lagen om kollektivavtal. Tehy ansågs också ha brutit mot sin tillsynsskyldighet enligt lagen om kollektivavtal eftersom fackavdelningarna inte återkallade sin arbetsvägran trots Tehys tillsyn. Arbetsdomstolen anser att Tehy:s åtgärder inte kan anses vara tillräckliga för att uppfylla den tillsynsskyldighet som hör till förbundet.

Arbetsdomstolen dömde Tehy och de lokala fackavdelningarna att betala KT Kommunarbetsgivarna sammanlagt 9 000 euro med stöd av 8, 9 och 10 § i lagen om kollektivavtal. Tehy och de lokala fackavdelningarna skulle dessutom solidariskt ersätta rättegångskostnaderna på 2 000 euro.

Domens betydelse

Arbetsdomstolens domar bekräftar arbetsgivarens rätt att leda arbetet, Arbetsgivaren har inom ramen för sin rätt att leda och övervaka arbetet rätt att organisera arbetena på arbetsplatsen.

Arbetstagare har inte rätt att vägra att ta emot nya uppgifter som arbetsgivaren anvisar som påtryckning mot arbetsgivaren. Beaktansvärt är att också hot om arbetsvägran kan tolkas som en olaglig stridsåtgärd som strider mot lagen om kollektivavtal.

Om det råder oenighet om tolkningen av AKTA ska meningsskiljaktigheterna lösas enligt förhandlingsordningen i huvudavtalet. Det är förbjudet att “ta rätten i egna händer”.


Arbetsdomstolens domar TT:2011-98 och TT:2011-99

27.10.2011

Ytterligare information

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT