Oikeustapaukset
2
/2011

Ritva Liivala, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Kunta luopuu siivoustoiminnan ulkoistamisesta

Espanjalainen kunta irtisanoi sopimuksensa siivousyrityksen kanssa ja ryhtyi itse huolehtimaan siivouksesta. Tämä ei yksinään riittänyt osoittamaan, että kyseessä olisi ollut liikkeen luovutus.

Kuva: Pixhill.

Unionin tuomioistuimen (EUT) ennakkoratkaisuasiassa espanjalainen kunta Ayuntamiento de Cobisa oli ottanut hoitaakseen itse koulujensa ja tilojensa siivoustoiminnan, jonka se oli aiemmin antanut siivousyritys CLECE:n hoidettavaksi. Tätä varten kunta oli palkannut uutta henkilökuntaa, mutta ei kuitenkaan CLECE:n näihin tehtäviin aiemmin käyttämiä työntekijöitä. Kunta ei ollut myöskään saanut käyttöönsä mitään CLECE:n aineellista tai aineetonta liikeomaisuutta.

Liikkeen luovutuksen arvioiminen

EUT on katsonut vakiintuneesti, että liikkeen luovutuksen soveltamisalaan voi kuulua tilanne, jossa toimitilojensa siivouksen ulkoistanut yritys irtisanoo sopimuksen siivousyrityksen kanssa huolehtiakseen jatkossa näistä töistä itse. Siivoustoiminnan tulee kuitenkin siirrossa säilyä oman identiteettinsä säilyttävänä taloudellisena yksikkönä.

Arvioitaessa tällaisen yksikön identiteetin säilymistä on EUT:n oikeuskäytännön huomioitava kaikki kyseessä olevaa liiketoimea kuvaavat tosiseikat. Millainen yritys on? Onko rakennusten ja irtaimiston kaltaista aineellista liikeomaisuutta luovutettu? Minkä arvoinen aineeton omaisuus on luovutushetkellä ollut? Onko pääosa henkilöstöstä otettu uuden työnantajan palvelukseen? Ovatko asiakaskunta ja liiketoiminta säilyneet samankaltaisina luovutuksen jälkeen? Mikä on liiketoiminnan mahdollinen keskeytysaika?

Nämä seikat ovat kuitenkin ainoastaan osatekijöitä kokonaisharkinnassa, joten niitä ei siksi saa arvioida erillisinä.

Työvoimavaltaiset alat

EUT:n kannan mukaan taloudellinen yksikkö voi tietyillä toimialoilla toimia ilman merkittävää aineellista tai aineetonta liikeomaisuutta, joten tällaisen yksikön identiteetin säilyminen luovutuksen jälkeen ei lähtökohtaisesti voi riippua tällaisten omaisuuserien luovutuksesta.

Tällaisilla työvoimavaltaisilla toimialoilla kuten siivous ja vartiointi pysyvästi työskentelevien työntekijöiden muodostama taloudellinen yksikkö voi säilyttää identiteettinsä luovutuksen jälkeenkin, jos toimintaa jatkava uusi työnantaja ottaa palvelukseensa sekä lukumääräisesti että pätevyyden osalta olennaisen osan siirtyneen toiminnon henkilökunnasta. Näin uusi työnantaja hankkii sellaisen eri osatekijöistä muodostuvan organisoidun kokonaisuuden, jonka avulla se voi jatkaa luovuttajayrityksen toimintoja tai tiettyjä toimintoja pysyvästi.

Tällöin ei juuri ole merkitystä sillä, onko olennainen osa henkilökunnasta otettu uuden työnantajan palvelukseen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopimusperusteisen luovutuksen yhteydessä vai perustuuko työntekijöiden rekrytointi aiemman työnantajan yksipuoliseen päätökseen irtisanoa luovutettujen työntekijöiden työsopimukset ja uuden työnantajan tämän jälkeen tekemään yksipuoliseen päätökseen ottaa olennainen osa entisestä henkilökunnasta suorittamaan siirtyneitä työtehtäviä.

Muunlainen tulkinta johtaisi siihen, että direktiivin tavoitteena oleva työntekijöiden suojelu jätettäisiin kokonaan työnantajien tahdonvaltaan antamalla niille mahdollisuus jättää sopimus tekemättä luovutuksen kohteena olevien työntekijöiden oikeuksien vahingoksi.

Identiteetti muodostuu useista seikoista

Pelkästään sen perusteella, että CLECE:n ja Ayuntamiento de Cobisan harjoittama toiminta on samankaltaisia, jopa täysin samanlaista, ei EUT:n mukaan voitu katsoa, että taloudellinen yksikkö on säilyttänyt identiteettinsä.

Yksikön identiteetti muodostuu useista toisistaan erottamattomista seikoista, kuten sen henkilökunnasta, johdosta, työn organisoinnista, sen toimintatavoista tai sen käytössä mahdollisesti olevista tuotantovälineistä.

Työvoimavaltaisella alalla toimivan taloudellisen yksikön identiteetti, joka perustuu olennaisella tavalla työvoimaan, ei voi säilyä, jos luovutuksensaaja ei ole ottanut palvelukseensa olennaista osaa sen henkilökunnasta. Tämän vuoksi pelkästään se, että kunta oli ottanut itse hoitaakseen aiemmin CLECE:n suorittaman siivoustoiminnan, ei sellaisenaan riittänyt osoittamaan, että kyseessä olisi ollut direktiivissä 2001/23 tarkoitettu liikkeen luovutus.

21.4.2011

Yhteystiedot