Oikeustapaukset
1
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Liukuvan työajan plussaldot palvelussuhteen päättyessä

Työtuomioistuin antoi 26.10.2010 tuomion asiassa, joka koski liukuvan työajan plussaldojen korvaamista. Plussaldo pidetään mahdollisuuksien mukaan vapaana ennen palvelussuhteen päättymistä, tai tunnit korvataan yksinkertaisen tuntipalkan mukaan.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liite 15 koskee liukuvaa työaikaa. Työtuomioistuimen tuomio vahvistaa liitteen 15 oikeaksi tulkinnaksi sen, että liitteessä ei ole sovittu säännöllisen työajan ylimenevien työtuntien korvaamatta jättämisestä. Tuomiosta seuraa, että KVTES:ssä noudatetaan tältä osin työaikalain 24 §:ää.

Työaikalakia sovelletaan kunta-alalla työaikalain 2 §:stä ilmenevin poikkeuksin. 24 § 1 momentissa säädetään, että jos liukuvassa työajassa työsuhde päättyy ennen kuin työaika on tasoittunut keskimäärin 40 tuntiin viikossa, lasketaan, kuinka monta tuntia keskimääräinen työaika on viikkoa kohti 40 tuntia pidempi, ja tämän tuntimäärän ylittäviltä tunneilta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus. Säädöksen 2 momentin mukaan on vastaavasti korvattava myös lisätyö.

Työnantajan tulee näin ollen huolehtia siitä, että työntekijä ja/tai viranhaltija mahdollisuuksien mukaan pitää kertyneen plussaldon vapaana ennen palvelussuhteen päättymistä. Mikäli plussaldoa kuitenkin on jäljellä, tunneista suoritetaan työaikalain 24 § määräykseen perustuen korvaus yksinkertaisen tuntipalkan mukaan.

Miinustunneista liitteessä on nimenomainen määräys. Liukuvaa työaikaa koskevan liitteen määräyksen mukaan työnantajalla on palvelussuhteen päättyessä säännöllisen työajan jäädessä vajaaksi oikeus vähentää työntekijän tai viranhaltijan palkasta vajaaksi jääneiden työtuntien osuus.


Tuomio: TT 125-10

3.3.2011

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT