Rättsfall
1
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, ledande arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Plussaldo vid flexibel arbetstid när anställningen upphör

Arbetsdomstolen gav 26.10.2010 en dom i ett ärende som gällde ersättning av plussaldo vid flexibel arbetstid. Plussaldot ska i mån av möjlighet tas ut som ledighet innan anställningen upphör, eller också kan timmarna ersättas enligt oförhöjd timlön.

Bilaga 15 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller flexibel arbetstid. Arbetsdomstolens dom fastställer som rätt tolkning av bilaga 15 att det i bilagan inte har avtalats om att lämna arbetstimmar som överskrider den ordinarie arbetstiden oersatta. Av domen följer att man inom ramen för AKTA till denna del följer 24 § i arbetstidslagen.

Arbetstidslagen tillämpas inom kommunsektorn med de undantag som framgår av 2 § i lagen. I 24 § 1 mom. bestäms att om ett anställningsförhållande där flextid tillämpas upphör innan arbetstiden har utjämnats till i genomsnitt 40 timmar i veckan, ska det beräknas med hur många timmar den genomsnittliga arbetstiden per vecka överskrider 40 timmar, och för de timmar som överskrider detta timantal betalas en ersättning som motsvarar lönen för ordinarie arbetstid. Enligt 2 mom. ska även mertidsarbete ersättas på motsvarande sätt.

Arbetsgivaren ska därför se till att arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren i mån av möjlighet tar ut plussaldot som ledighet innan anställningen upphör. Om det ändå finns plussaldo kvar betalas enligt 24 § i arbetstidslagen en ersättning som motsvarar den oförhöjda timlönen.

Det finns en särskild bestämmelse om minustimmar i bilagan. Om den ordinarie arbetstiden vid anställningens upphörande blir ofullständig har arbetsgivaren enligt bestämmelsen i bilagan om flextid rätt att dra av andelen uteblivna arbetstimmar från arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens lön.


Dom: TT 125-10

3.3.2011

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT