Avtal
1
/2012

Eeva Nypelö, arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Vad ska man göra när man inte är överens?

Enligt det kommunala huvudavtalet kan parterna förhandla lokalt om meningsskiljaktigheter kring tolkningen och tillämpningen av förpliktande avtalsbestämmelser i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen.

En lokal förhandling där samförstånd inte nåtts kan leda till centrala förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsverket fick år 2009 31 och år 2010 41 begäran om centrala förhandlingar. Före utgången av september år 2011 fick KT 39 sådana begäran.

På lokal nivå borde parterna vid behov kontakta KT redan under de lokala förhandlingarna. I oklara situationer ger KT anvisningar om korrekt tillämpning av avtalsbestämmelserna.

Centrala förhandlingar föregås av lokala förhandlingar

På lokal nivå kan man förhandla om tolkning och meningsskiljaktigheter endast i frågor som det finns en förpliktande avtalsbestämmelse om i tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Dessa förhandlingar om meningsskiljaktigheter har ofta föregåtts av s.k. direkta överläggningar mellan chefen och tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i fråga (7 § i huvudavtalet).

Lokala förhandlingar enligt huvudavtalet kan inte föras i frågor som man inte kan avtala om, exempelvis behörighetsvillkor eller en bestämmelse i kommunens instruktion eller motsvarande stadga. Lokala huvudavtalsenliga förhandlingar om tolkningen eller tillämpningen av förpliktandeavtals bestämmelser förs inte heller i frågor som omfattas av arbetsgivarens prövning, till exempel fördelningen av en lokal justeringspott eller arbetsvärdering.

Intresset för begäran om lokala förhandlingar finns hos den organisation som anser att arbetsgivarens tolkning har varit felaktig och avtalsstridig. Detta beror på att arbetsgivaren har tolkningsrätt, det vill säga rätt att bestämma om den korrekta tolkningen av anställningsvillkoren och övriga normer som gäller anställningsförhållandet. Den anställde är i sin tur skyldig att följa arbetsgivarens tolkning tills exempelvis arbetsdomstolen avgör ärendet på ett annat sätt.

Lokala förhandlingar anhängiggörs först när en skriftlig begäran om lokala förhandlingar har framställts för arbetsgivaren (§ 10 i huvudavtalet).

Begäran om förhandlingar ska vara specificerad. Varje anställd som förhandlingarna gäller ska namnges. Det bör också specificeras vilken avtalsbestämmelse ärendet gäller, hur avtalsbestämmelsen borde ha tillämpats och tolkats i fråga om den anställde, hur ärendet borde ha lösts och vad den anställde har för fordringar.

Om begäran om förhandling inte uppfyller ovan nämnda krav på specificering ska organisationen ges möjlighet att komplettera sitt yrkande (en tidsfrist fastställs) vid äventyr att ärendet annars inte kan tas i behandling och undersökas. Lokala förhandlingar ska inledas inom tre veckor från det att en skriftlig begäran om förhandlingar inlämnats, men parterna kan också avtala om längre tid.

Med stöd av de allmänna bestämmelserna om bevisbörda är den part som framställer yrkanden (organisationen) skyldig att lägga fram bevis till stöd för dem.

Över lokala förhandlingar ska upprättas protokoll

Ett protokoll ska upprättas över de lokala förhandlingarna. Detaljerade bestämmelser om detta finns i huvudavtalet (§ 10). Protokollet utvisar hur förhandlingarna framskrider. En viktig del av protokollet är vardera partens synpunkter och motiveringar. Om det i motiveringarna åberopas ett beslut eller ett dokument finns det skäl att bifoga dokumentet till protokollet.

Avgränsningen och specificeringen av föremålet för de lokala förhandlingarna har en avgörande betydelse: centrala förhandlingar kan endast föras om den fråga som varit föremål för de lokala förhandlingarna och endast till den del som frågan behandlats.

Lokala förhandlingar bör föras endast av befullmäktigade företrädare för kommunen/samkommunen. När den behöriga kommunala myndigheten(t.ex. styrelsen eller en nämnd) har godkänt förhandlingsresultatet är kommunen/samkommunen bunden av det.

Centrala förhandlingar

Lokala förhandlingar där samförstånd inte uppnåtts kan på en avtalsparts (i praktiken huvudavtalsorganisationens) begäran leda till centrala förhandlingar och i sista hand till behandling av arbetsdomstolen.

Befogenheterna att föra centrala förhandlingar framgår av § 9 § mom. 1 i huvudavtalet. Centrala förhandlingar förs mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och vederbörande huvudavtalsorganisation.

24.2.2012

Ytterligare information

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT