Oikeustapaukset
1
/2023

Juha Raunio, työmarkkinalakimies

Arviointijärjestelmän merkitys ja vaativuuden muutos

Työnantaja ei toiminut vastoin virka- ja työehtosopimusta, vaikka viranhaltijan palkkaa ei korotettu tehtävämuutoksen yhteydessä. Paikallinen työn vaativuuden arviointi ei ohjannut korotukseen, KT:n työmarkkinalakimies Juha Raunio kirjoittaa.

KT:n työmarkkinalakimies Juha Raunio.

Työtuomioistuin antoi marraskuussa 2022 tuomion tapauksesta, jossa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ei korottanut viranhaltijansa tehtäväkohtaista palkkaa, kun tämän tehtäviä muutettiin potilasasiamiehen tehtävistä sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviksi.

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO väitti kanteessaan Essoten rikkoneen kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausmääräystä, jonka perusteella tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettava, mikäli tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti ja palkka ei enää vastaa muuttuneita tehtäviä.

JUKO katsoi, että uuden tehtäväkokonaisuuden hoitaminen edellytti paljon uudenlaista osaamista. Työn vaikutuspiirin väitettiin laajentuneen muutoksen seurauksena ja työn muuttuneen aiempaa kuormittavammaksi. Muun muassa näistä syistä JUKOn kanta oli, että tehtävä oli muuttunut olennaisesti vaativammaksi ja palkkaa olisi pitänyt korottaa.

Tehtävien vaativuus ei noussut korkeammalle TVA-tasolle

KT:n ja Essoten mukaan tehtävä oli muuttunut jonkin verran vaativammaksi. Tehtävien vaativuus ei kuitenkaan ollut muuttunut olennaisesti KVTESin tarkoittamalla tavalla.

Vaativuuden muutosta oli arvioitu paikallisessa tehtävän vaativuuden arviointiprosessissa (TVA) asiaankuuluvalla tavalla. Arviointi ei ollut osoittanut tehtävän vaativuuden nousseen korkeammalle paikalliselle TVA-tasolle. Kun tehtävien vaativuuden muutosta oli arvioitu KVTESin mukaisesti, Essoten paikallinen arviointijärjestelmä ei ollut ohjannut korottamaan viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa.

Muuttuneita tehtäviä arvioidessaan Essote oli ottanut huomioon myös JUKOn esiin nostamat uuden tehtävän vaativuuteen vaikuttavat tekijät, kuten tehtävän edellyttämän osaamisen ja työn vaikuttavuuden. Näin Essote ei rikkonut palkkausmääräyksiä, kun se jätti paikalliseen vaativuuden arvioinnin perusteella tarkastamatta viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa.

Työn vaativuuden arviointi työ- ja virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti

Paikallinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä ja tähän liittyvä kulloinenkin TVA-prosessi ovat tärkeässä roolissa, kun arvioidaan mahdollista olennaista vaativuuden muutosta.

Työnantajan on hyvä varmistaa, että omassa työyhteisössä tehtävien vaativuuden arviointi tehdään työ- ja virkaehtosopimusten määräysten mukaisesti. Esimerkiksi tehtävänkuvat on muistettava laatia ja pitää ajan tasalla. Kun tehtävänkuvissa tapahtuu muutoksia, muuttuneiden tehtävien vaativuus on muistettava arvioida.

Työtuomioistuin totesikin tuomiossaan, että paikallisen arviointijärjestelmän merkitystä ei voida sivuuttaa arvioitaessa, onko tehtävän vaativuus muuttunut olennaisesti. Lisäksi se tarkensi, että olennaisen vaativuuden muutoksen arviointi ei voi kuitenkaan perustua pelkästään paikalliseen arviointijärjestelmään, vaan asiaa tulee arvioida tapauskohtaisesti kulloisenkin tilanteen kokonaisuus huo­mioiden.

Työtuomioistuin hylkäsi JUKOn kanteen

Työtuomioistuin hylkäsi JUKOn kanteen Essotea ja KT:ta vastaan. Asia ratkesi KT:n näkemyksen mukaisesti. Tuomio oli yksimielinen.

Yhteenvetona tästä tapauksesta voi todeta, että vaatiessaan tehtäväkohtaisen palkan tarkastamista vaativuuden olennaisen muutoksen perusteella, vaatijalla on yhä korkea näyttökynnys. Tapaukset ratkaistaan kokonaisharkinnalla, jossa muun muassa paikallisen arviointijärjestelmän merkitys korostuu.

17.2.2023

Yhteystiedot

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT