Tilastot
6
/2021

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Palkka- ja tilastokäsitteet tutuiksi

Kuntasektorin palkoista ja ansioista on tärkeää puhua yhden­mukaisilla käsitteillä. Julkisuudessa nämä menevät usein sekaisin.

Kunnan työ- ja virkaehtosopimuksissa on määritetty hinnoittelutunnuksittain vähimmäispalkka, jota pienempää tehtäväkohtaista palkkaa ei saa kyseisestä tehtävästä maksaa. Jokaisella kunnallisella työnantajalla on oma paikallinen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka mukaan palkat määräytyvät. Merkittävällä enemmistöllä tehtäväkohtainen palkka ylittää minimin.

Kuntasektorin neuvotteluosapuolet ovat neuvotelleet ison määrän erilaisia lisiä. Kokemuslisiä saa noin kolme neljästä kuntasektorin palkansaajasta ja henkilökohtaisia lisiä noin neljä kymmenestä. Lisäksi moni palkansaaja saa työaikakorvauksia, kuten ilta- ja yölisiä, sekä lauantai- ja sunnuntailisiä.

Säännöllisen työajan ansioon lasketaan kaikki henkilön säännölliseltä työajalta saamat korvaukset. Kokonaisansioon lasketaan näiden lisäksi vielä korvaukset ylitöistä, lisätöistä ja päivystyksestä.

Kokonaisansiot muodostavat palkansaajan tulot ja näistä hän maksaa veronsa. Palkansaajien tulot muodostuvat eri aloilla eri perustein ja siksi vertailuissa käytetään kokoaikaisten täyttä palkkaa saaneiden kokonaisansiota. Tässä artikkelissa ovat mukana myös tulospalkkiot.

Keskiarvo, mediaani ja desiilit

Useimmiten ansiotasoa vertaillaan keskiarvolla, joka kuvaa keskimäärin joukolle maksettua ansiota. Kuukausitasolla henkilöiden palkka voi vaihdella suurestikin muun muassa työaikalisien vuoksi.

Esimerkiksi päivystysvuoroja osuu ryhmän sisällä tietyn kuukauden aikana enemmän joillekin henkilöille ja seuraavan kuukauden aikana toisille. Tällöin keskiarvo kuvaa hyvin sitä, mitä ryhmässä keskimäärin ansaitaan.

Usein ryhmien ansioita vertaillaan myös mediaa­nin avulla, joka tarkoittaa ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet ryhmän palkansaajista ansaitsee siis mediaaniansiota vähemmän ja puolet enemmän.

Ensimmäinen desiili kuvaa ansiotasoa, jonka alle jää 10 prosenttia ryhmään kuuluvista. Vastaavasti yhdeksäs desiili osoittaa ansiotason, jota enemmän ansaitsee 10 prosenttia ryhmästä.

Havainnollistus kuntasektorilta

Kuntasektorin ammateista tarkasteluun valittiin erikoislääkärin, sairaanhoitajan, lähihoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeillä työskentelevät.

Erikoislääkärillä keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka on yli 5 530 euroa. Sairaanhoitajilla ja varhaiskasvatuksen opettajilla tehtäväkohtainen palkka on keskimäärin samalla tasolla, noin 2 560 euroa. Lähihoitajien tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo on noin 2 200 euroa

Varhaiskasvatuksen opettajista valtaosalle ei kerry työaika- tai ylityökorvauksia. Heidän säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion keskiarvo on noin 2 820 euroa.

Lähihoitajat tienaavat säännölliseltä työajalta keskimäärin 2 850 euroa ja ylityökorvaukset huomioiden noin 2 900 euroa.

Sairaanhoitajat yltävät säännölliseltä työajalta noin 3 210 euron ansioihin. He saivat lisäksi yli- ja lisätyökorvauksia keskimäärin noin 100 euroa, eli keskimäärin sairaanhoitajat tienaavat reilut 3 300 euroa.

Erikoislääkärit yltävät noin 6 380 euron ansioihin säännölliseltä työajalta, mutta erikoislääkäreille kertyy paljon päivystyskorvauksia, mikä nostaa keskimääräisen kokonaisansion 9 180 euroon.

Ansioissa on hajontaa yksilöiden välillä

Sairaanhoitajista ja varhaiskasvatuksen opettajista ensimmäisellä desiilillä eli 10 prosentilla tehtäväkohtainen palkka on enintään 2 450 euroa, mutta yhdeksännellä desiilillä eli 10 prosentilla se on vähintään 2 670 euroa. Lähihoitaja-nimikkeellä työskentelevistä 10 prosenttia jää alle 2 140 euron ja vastaavasti 10 prosentilla tehtäväkohtainen palkka on vähintään 2 300 euroa. Erikoislääkäreistä 80 prosentilla tehtäväkohtainen palkka on välillä 5 070– 6 190 euroa.

Kokonaisansioissa vaihtelua on enemmän. Erikoislääkäreistä 10 prosenttia jää alle 6 130 euron ansioiden. Päivystyskorvauksien vuoksi parhaiten ansaitseva kymmenys yltää yli 12 900 euron ansioihin.

Sairaanhoitajista 10 prosenttia ansaitsee korkeintaan 2 710 euroa, mutta parhaiten ansainneen kymmenyksen ansiot nousevat vähintään 4 000 euroon.

Lähihoitajista vähiten tienaavaan kymmenykseen jää alle 2 450 euron ansioilla. Parhaiten tienaavaan kymmenykseen yltää ansaitsemalla vähintään 3 350 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen opettajista 80 prosenttia ansaitsee vähintään 2 570 ja korkeintaan 3 090 euroa kuukaudessa.

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2020

Kokonaisansioon sisältyvät

  • Tehtäväkohtainen palkka
  • Kokemuslisät
  • Henkilökohtaiset lisät
  • Työaikakorvaukset
  • Yli- ja lisätyö- sekä päivystyskorvaukset

16.12.2021

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT