Työelämän kehittäminen
2
/2019

Merja Renko, työmarkkina-asiamies

Työllisyyttä tuettava monin keinoin

Aktiivimallin kehittämistä ja omatoimisen työnhaun mallia valmistelleet kolmikantaiset työryhmät päättivät työnsä helmikuun lopussa. Kumpikaan työryhmistä ei päässyt yksimieliseen ratkaisuun eikä jättänyt esitystä lakimuutoksista.
Ratkaisut aktiivimallin mahdollisista muutoksista ja ratkaisut työttömyysturvan seurantajärjestelmän kehittämisestä jäivät uudelle hallitukselle.

Piirroskuva myrskylyhdystä ja siitä lähtevistä valokeiloista

KT on valmis kehittämään aktiivimallia, koska se tukee työllisyyttä ja työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä. Omatoimisen työnhaun mallia tarvitaan turvaamaan työvoiman saatavuutta.

KT valmis kehittämään aktiivimallia

Aktiivimallin kehittämistä valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön  asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä.  Työssä hyödynnettiin nykyisestä aktiivimallista saatuja kokemuksia ja annettua palautetta.

Työryhmässä ei saavutettu yksimielisyyttä aktiivisuutta kerryttävän toiminnan laajentamisesta tai uusien henkilöryhmien rajaamisesta aktiivimallin soveltamisen ulkopuolelle. Työryhmä esitti kuitenkin muutamia yhteisiä näkemyksiä mahdollisuuksista kehittää aktiivimallia ja sääntelyä yksinkertaistavista toimista, joita pitäisi jatkossa selvittää vielä tarkemmin.

Tärkeänä pidettiin sen selvittämistä, olisiko  mahdollista yhdistää aktiivisuuden osoittaminen palkkatyössä, yritystoiminnassa ja omassa työssä sekä olisiko mahdollista muuttaa aktiivisuuden osittaminen europerusteiseksi.

Työryhmä ei pitänyt perusteltuina esityksiä siitä, että jatkossa aktiivisuutta kerryttävänä otettaisiin huomioon esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuminen. Aktiivimallin osaksi ei tulisi liittää nykyistä laajemmin elementtejä, jotka eivät läheisesti liity työhön pääsemiseen tai paluuseen.

KT on valmis kehittämään aktiivimallia, joka tukee työllisyyttä ja työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä ja jossa aktivisuutta voi kerryttää erilaisilla tavoilla.  Aktiivimallin kehittämistä on tarpeen jatkaa, jotta mallin sääntelyä saataisiin yksinkertaisemmaksi ja sen toimeenpanoon liittyvää hallinnollista työtä kevennettyä.

Työvoiman saatavuutta turvattava

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä kolmikantainen työryhmä ei tehnyt esitystä omatoimisen työnhaun mallista, koska siitä ei saavutettu yksimielisyyttä. Työryhmän työtä on mahdollista hyödyntää, kun työttömyysturvajärjestelmää kehitetään.

Työryhmän jäsenet pitivät tärkeänä, että jatkossa työttömyysturvan vastikkeellisuutta kehitettäessä huomioitaisiin työnhakijaan ja alueen työnmarkkinatilanteeseen liittyviä seikkoja.

Työryhmä piti perusteltuna kehittää myös työttömyysturvaseuraamuksia siten, että ne voisivat olla aluksi lievempiä ja mikäli työnhakijan työvoimapoliittisesti moitittavaksi arvioitu menettely toistuisi, ne muuttuisivat ankarammiksi, KT katsoo, että omatoimisen työnhaun mallia tarvitaan erityisesti työvoiman kohtaanto-ongelmien vuoksi. Omatoimisen työnhaun mallilla voitaisiin ohjata ja tukea työnhakijoita laaja-alaiseen työnhakuun, jotta työnhakijat käyttäisivät laajemmin osaamistaan eri ammateissa ja hankkisivat tarvittaessa lisää osaamista.

Työmarkkinoilla tarvitaan mallia, joka kannustaa alueelliseen liikkuvuuteen ja turvaa työvoiman saatavuutta kaikkialla Suomessa.  Työryhmä toivoo, että työryhmän työtä hyödynnettäisiin tulevalla hallituskaudella, kun työttömyysturvajärjestelmää kehitetään.

9.4.2019

Yhteystiedot

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT