Sopimukset
5
/2016

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Mikä työaikamuoto sosiaaliohjaajille?

Työtuomioistuin ratkaisi elokuussa kolme oikeus-tapausta siitä, voitiinko sosiaaliohjaajan työaikamuotoa muuttaa ilman palkantarkistusta. Niissä ei käsitelty sitä, saiko työaikamuotoa muuttaa tai sitä, mikä olisi ollut oikea työaikamuoto.

Työtuomioistuimen ratkaisuissa TT 2016:79, TT 2016:80 ja TT 2016:84 oli erimielisyyttä siitä, täytyikö viranhaltijoille maksaa lisää palkkaa pidentyneen työajan vuoksi, kun heidän työaikamuotonsa muutettiin toimistotyöajasta yleistyöajaksi. Työtuomioistuimen ratkaisuista on kirjoitettu Kuntatyönantaja- lehdessä 4/2016.

Ratkaisuissa ei käsitelty sitä, saiko työaikamuotoa muuttaa tai sitä, mikä olisi ollut oikea työaikamuoto kyseisille sosiaaliohjaajille.  

Oikean työaikamuodon valinta

Työtuomioistuimen ratkaisuissa työnantaja muutti työaikamuodon, koska samaa tai samankaltaista työtä tekevien sosiaaliohjaajien työaikamuodot poikkesivat toisistaan samalla työnantajalla, ja koska kyseisten sosiaaliohjaajien kohdalla KVTES:n työaikaluvun 8 §:n mukaiset toimistotyöajan edellytykset eivät täyttyneet.

Osalla sosiaaliohjaajista työaikamuotona oli toimistotyöaika ja osalla yleistyöaika. Työtuomioistuin katsoi selvitetyksi, että  sosiaaliohjaajien työaikamuodoksi oli heidän virkasuhteidensa alussa muista sosiaaliohjaajista poiketen määritelty toimistotyöaika. Koska sosiaaliohjaajat eivät myöskään täyttäneet toimistotyöajan edellytyksiä, työnantaja muutti heidän työaikansa yhdenmukaiseksi muiden sosiaaliohjaajien kanssa.

KVTES:n työaikaluvun 8 §:n mukaista toimistotyöaikaa voidaan soveltaa niihin työntekijöihin tai viranhaltijoihin, jotka täyttävät toimistotyöajan edellytykset. Toimistotyöaikaa voidaan soveltaa vain, mikäli työtehtävät ovat luonteeltaan suunnittelu- tai laskentatehtäviä tai hallinnollisia.

Olennaista on työntekijän tai viranhaltijan työn tehtävien luonne ja laatu, ei se miten suuri osa työstä tapahtuu toimisto-olosuhteissa.

Sosiaaliohjaajan nimikkeellä voidaan työskennellä hyvinkin erilaisissa tehtävissä, joten työntekijän tai viranhaltijan tehtävien sisältö määrittää siten sen, noudatetaanko yleis- vai toimistotyöaikaa. Jos työntekijä tai viranhaltija täyttää toimistotyöajan edellytykset, noudatetaan toimistotyöaikaa eikä tarvetta työaikamuodon muutokselle ole.

Säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa -työaikamuotoa voidaan soveltaa vain niihin työntekijöihin tai viranhaltijoihin, jotka on lueteltu KVTES:n työaikaluvun 10 §:ssä. Mikäli työntekijää tai viranhaltijaa ei löydy luettelosta, työaikamuotoa ei voida soveltaa. Oikea työaikamuoto on tällöin todennäköisesti yleistyöaika tai toimistotyöaika, jos sen soveltamisen edellytykset täyttyvät.

Jos sosiaaliohjaajan työn sisältö ei täy- tä toimistotyöajan edellytyksiä, oikea työaikamuoto on useimmiten siis yleistyöaika. Myös jaksotyöaika voi olla mahdollinen, jos työaikalain 7 §:n edellytykset täyttyvät. Yleistyöaikamuoto on pääsääntö eli sitä sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelleta muuta työaikaa.

Muita työaikamuotoja voidaan soveltaa vain, jos niiden soveltamisen edellytykset täyttyvät. 

27.10.2016

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT