Työelämän kehittäminen
2
/2015

Risto Eronen, AVI, työsuojelun vastuualue
Kuva: Pixhill

Kunnat motivoituneita työsuojeluun

Kunnat ovat motivoituneita kehittämään turvallisuusjohtamista ja parantamaan työturvallisuuden hallintaa ja työoloja, joskin kunnilla on erilaiset valmiudet tähän. Näin voi kiteyttää työsuojeluviranomaisen valtakunnallisen kunta-alan valvontahankkeen vuoden 2014 havainnot.

Kunnat ovat laatineet esimerkiksi menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Myös sisäilmatyöryhmien perustamiset kuntatyöpaikoilla ovat vaikuttaneet sisäilmaongelmien hallinnan parantumiseen, kertoo hankekoordinaattori ylitarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta sisäilman aiheuttamasta terveysvaarasta tai muusta sisäilmaongelmasta työsuojeluviranomaiset antoivat viime vuonna 130 kehotusta, joka oli noin 20 prosenttia kaikista hankkeen antamista kehotuksista vuonna 2014.

Kehitystä on tapahtunut myös työhön liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa.

– Ne tunnistetaan entistä paremmin, tosin edelleen puutteellisesti. Psykososiaalisen kuormituksen tunnistamisessa ja terveydellisen riskin arvioinnissa työnantaja voisi hyödyntää paremmin myös työterveyshuoltoa, muistuttaa Roivainen.

Kehitettävää erityisesti työpaikkaselvityksissä

Selkeä kehittämiskohde työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen perusteella on työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. Ne olivat ajan tasalla ainoastaan noin kuudellakymmenellä prosentilla valvotuista työpaikoista.

– Keskeisenä puutteena oli se, että työpaikkaselvitys oli vanha, eikä se vastannut tämän hetken tilannetta, toteaa hankekoordinaattori Roivainen. Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla ja sen toteuttaa työterveyshuolto.

Myös työn vaarojen ja kuormitustekijöiden selvittämisessä sekä terveydellisen riskin arvioinnissa oli puutteita.

– Yli kolmasosassa tarkastuksia havaittiin, että työstä johtuvia vaaroja, haittoja ja kuormitustekijöitä ei ollut selvitetty riittävän kattavasti, eikä terveydellisen riskin arviointia ollut tehty, Roivainen sanoo.

Tarkastuksia viime vuonna yli 2 000

Kunta-alan työsuojelun valvontahanke teki viime vuonna yhteensä yli 2 000 tarkastusta, joista reilut 1 900 kohdistui työpaikoille ja loput vajaat 200 olivat kunnan tai kuntayhtymän johdon tarkastuksia. Noin puolet tarkastuksista tehtiin sosiaali- ja terveysalalle ja noin neljäsosa koulutusalalle. Tarkastuksia tehtiin myös henkilöstö- ja laitosruokaloihin, kirjastoihin ja museoihin sekä ympäristö- ja kiinteistöhuoltoon.

Työnantajille annettiin yhteensä noin 6 000 velvoitetta. Toimintaohjeita, joita annetaan vähäisistä ja yksittäisistä puutteista, annettiin noin 5 500. Kehotuksia, joiden kriteerinä on vähäistä suurempi haitta tai vaara, annettiin reilut 600.

Meneillään olevan nelivuotisen työsuojelun valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun saakka.

1.4.2015