Työelämän kehittäminen
6
/2020

Teksti: Anna Kukka, työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Eeva Anundi

Etätyöhön siirtyminen sujunut hyvin

Etätyö on moninkertaistunut korona-aikana kunta-alalla. Eri tutkimusten perusteella etätyöhön ollaan pääosin tyytyväisiä. Etätyö voi sekä voimaannuttaa että kuormittaa.

Henkilö kirjoittaa tietokoneella. Kuvassa näkyy kädet ja tietokone, ei ihmistä.

Ennen koronaepidemiaa kunta-alan henkilöstöstä 9 prosenttia teki etätyötä säännöllisesti (Työolobarometri 2019). Parhaillaan 30–40 prosenttia työskentelee osittain tai kokonaan etänä.

Etätyöskentelyyn siirtyminen ei näytä merkittävästi heikentäneen työhyvinvointia. Etätyö voi vahvistaa työn voimavaroja, kuten työn imua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä.

Fast Expert Teamsin kyselyn (2020) mukaan julkisen alan työntekijöistä kaksi kolmesta oli tyytyväisiä etätyöhön. Kolme neljästä pystyi keskittymään omaan työhönsä samalla tavalla tai paremmin kuin ennen koronaa. Erityisesti säännöllisesti etätyötä tekevät raportoivat olevansa tyytyväisiä työnsä tuottavuuteen sekä mahdollisuuteen työn ja muun elämän yhdistämiseen.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksessa (2020) puolet etätyötä tekevistä koki oppineensa uusia, parempia työtapoja. Lisäksi reilu puolet vastaajista koki itsenäisen päätöksenteon lisääntyneen. Myös työn imun koettiin kasvaneen. 

Työsuojeluvaaroihin kiinnitettävä huomiota

Etätyöskentelyn jatkuessa vaarojen arviointi ja voimavarojen tukeminen korostuvat entisestään. Huomiota on kiinnitettävä henkisen hyvinvoinnin tukemiseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Työnantajan on kiinnitettävä yhdessä työntekijän kanssa huomiota etätyön työsuojeluun ja seurattava haitallista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä.

Ohjeistuksissa ja työterveysyhteistyössä on syytä panostaa kotityöpisteen ergonomiaohjeistukseen, palautumisen ja taukojen merkitykseen. 

Tylsistyminen ja yhteisöllisyyden puute riskeinä

Etätyössä korostuu työntekijän oma vastuu työnsä johtamisesta, työn järjestelyistä, sekä työn ja vapaa-ajan erottamisesta. Eurofoundin kyselyssä (2020) puolet palkansaajista arvioi työaikansa pysyneen samana. Työaika väheni joka neljännellä  ja lisääntyi joka viidennellä.

Miten Suomi voi- seurantatutkimuksessa etätyötä tekevistä puolet piti taukoja aiempaa vähemmän työssään ja vajaa viidennes koki tylsistymistä työhön lähes päivittäin.

Fast Expert Teams - kyselyssä seitsemän kymmenestä julkisen alan työntekijöistä ilmoitti, ettei kasvokkaisia tapaamisia ollut lainkaan. Vajaa puolet ilmoitti osallistuvansa useaan etätapaamisen päivässä. Kolme neljästä koki olevansa erillään työkavereista.Yli puolet koki eristyneisyyttä työyhteisöstään.

Etätyön johtaminen

Miten suomi voi -seurantatutkimuksessa joka neljäs vastaajasta koki esihenkilön tuen vähentyneen etätyöskentelyn aikana.

Etäjohtamisessa  korostuu luottamuksen vahvistaminen sekä henkisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen. Näitä voi edistää säännöllisten epävirallisten sosiaalisten tilaisuuksien avulla ja tukemalla kasvokkain kohtaamista videoyhteyksin.

Nopea reagointi ja mahdollisuus matalalla kynnyksellä yhteydenpitoon esimiehen kanssa vahvistavat luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

14.12.2020

Yhteystiedot

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT