Sopimukset
6
/2013

Sari Ojanen, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Paikallinen sopiminen on keino tasapainottaa taloutta

Syksyn neuvotteluissa KT nosti neuvottelupöydälle työllisyys- ja kasvusopimuksen edellyttämällä tavalla myös heikon kuntatalouden edellyttämät toimenpiteet. Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta tehdyn työmarkkinaratkaisun tavoitteena on osaltaan hillitä työvoimakustannusten nousua.

KT ehdotti, että osana sopimusratkaisua kunta-alalle olisi syntynyt suositus tai sopimusmallit, joita kunnat ja kuntayhtymät olisivat voineet käyttää paikallisesti taloudellisesti vaikeiksi arvioiduissa tilanteissa.

Näin olisi voitu edistää paikallisiin sopimiseen perustuvia ratkaisuja ja paikallinen sopiminen olisi lähtenyt käyntiin työnantajan ja henkilöstön yhteistuumin. Kunta-alan pääsopijajärjestöt eivät kuitenkaan olleet valmiita hyväksymään tällaista suositusta tai sopimusmallia.

Paikalliseen sopimiseen esitettiin vaihtoehtoisia malleja

Kunta-alan sopimusjärjestelmä mahdollistaa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisen pääsopimuksessa sovitulla tavalla, mikäli työnantajalla on paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy. Paikallisten erityisolosuhteiden arviointi pitää tehdä paikallisella tasolla.

Tällä hetkellä useat pääsopijajärjestöt kieltävät kaavamaisesti päättävien elintensä päätöksillä paikallisilta toimijoiltaan palvelussuhteen ehtojen heikentämistä koskevat paikalliset sopimukset.

KT ehdotti, että KT ja pääsopijajärjestöt olisivat sopineet paikalliseen sopimiseen mallin tai useita sopimusalakohtaisia malleja, joilla olisi vaikutettu esimerkiksi lomarahoista tuleviin kustannuksiin.

Mallien tarkoituksena olisi ollut vähentää henkilöstökustannuksia määräajaksi. Malleja olisi voitu ottaa käyttöön ainoastaan paikallisesti sopien eli määräaikaisella paikallisella virka- ja työehtosopimuksella.

Tämä malli olisi edellyttänyt, että paikallinen työnantaja ja paikalliset pääsopijajärjestöjen edustajat olisivat olleet yhtä mieltä kunnan / kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta ja sen yhteisestä ratkaisemisesta.

Mikäli paikallinen virka- ja työehtosopimus säästötoimenpiteistä olisi saatu  kunnassa / kuntayhtymässä aikaan, työnantaja olisi tämän KT:n esittämän mallin mukaisesti voinut vastineeksi pidättäytyä osa-aikaistamisista, lomautuksista ja irtisanomisista taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla määrätyksi ajanjaksoksi.

Menoja kuriin paikallisesti sopien

Pääsopijajärjestöjen torjuva suhtautuminen paikallisen sopimisen käynnistämiseen oli KT:lle pettymys. KT toivoo kuitenkin paikalliselta tasolla löytyvän arviointikykyä ja että työnantajan taloudellisen tilanteen edellyttämiä paikallisia sopimuksia saataisiin kuitenkin aikaan.

Pääsopimuksen hengen mukaisesti sekä pääsopijajärjestöt että työnantaja tekevät yhdessä paikalliset ratkaisut kuntatyönantajan taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Tällaisen ratkaisun tulee voida sisältää myös palvelussuhteen ehtojen määräaikaisia tai pysyviä huononnuksia. Työnantajan yksipuoliset keinot kuten osa-aikaistaminen, lomauttaminen ja irtisanomiset taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ovat viimesijaisia keinoja ja tulevat vasta tämän jälkeen.

Henkilöstömenot ovat vain osa talouden tasapainottamisesta. On selvää, että kuntatalouden tasapainottamiseksi pidemmällä aikajänteellä tarvitaan sekä rakenteellisia että toimintatapoihin kohdistuvia uudistuksia.

11.12.2013

Yhteystiedot