Avtal
6
/2013

Sari Ojanen, förhandlingschef
Bild: Pixhill

Lokala avtal är ett sätt att balansera ekonomin

I höstens förhandlingar tog KT Kommunarbetsgivarna i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet också upp åtgärder som föranleds av den svaga kommunala ekonomin. Målet med den arbetsmarknadsuppgörelse som baserar sig på sysselsättnings- och tillväxtavtalet är att stävja ökningen av arbetskraftskostnaderna.

Enligt KT:s förslag skulle man som en del av uppgörelsen inom kommunsektorn ha skapat en rekommendation eller avtalsmallar som kommunerna och samkommunerna kunde ha använt lokalt i ekonomiskt svåra situationer.

Det skulle ha främjat uppgörelser som baserar sig på lokala avtal och arbetsgivarna och personalen kunde ha infört lokala avtal tillsammans. Huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn var ändå inte beredda att godkänna en sådan rekommendation eller avtalsmall.

KT föreslog alternativa modeller för lokala avtal

Det kommunala avtalssystemet möjliggör lokala kollektivavtal på det sätt som avses i huvudavtalet ifall arbetsgivaren har en grundad anledning som beror på de lokala särförhållandena. De lokala särförhållandena bör bedömas lokalt.

I dagsläget har flera huvudavtalsorganisationer fattat beslut som slentrianmässigt förbjuder deras lokala aktörer att ingå lokala avtal som innebär en försvagning av anställningsvillkoren.

Enligt KT:s förslag skulle huvudavtalsorganisationerna ha avtalat om en modell för lokala avtal eller om flera branschvisa modeller som till exempel skulle ha påverkat kostnaderna för semesterpenningen.

Syftet med modellerna skulle ha varit att minska personalkostnaderna under en viss tid. Modellerna kunde ha tagits i bruk bara genom lokala avtal, dvs. genom ett lokalt kollektivavtal för viss tid.

För att ta i bruk modellen hade det krävts att den lokala arbetsgivaren och representanterna för huvudavtalsorganisationerna hade varit eniga om det ekonomiska läget i kommunen/samkommunen och om en gemensam lösning på situationen.

Ifall avtalsparterna i kommunen eller samkommunen hade åstadkommit ett lokalt kollektivavtal om sparåtgärder skulle arbetsgivaren enligt denna modell som KT föreslog i gengäld ha kunnat avstå från ombildningar till deltidsanställning, permitteringar och uppsägningar av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för en viss tid.

Lokala avtal bidrar till utgiftskontroll

KT är besviken på huvudavtalsorganisationernas avvisande inställning till lokala avtal. KT hoppas ändå att det på det lokala planet finns omdömesförmåga och att lokala avtal som arbetsgivarens ekonomiska läge kräver ändå kan fås till stånd.

I enlighet med andan i huvudavtalet ska huvudavtalsorganisationerna och arbetsgivaren tillsammans hitta lokala lösningar för att underlätta det ekonomiska läget för den kommunala arbetsgivaren. Lösningen ska kunna innebära även tidsbundna eller permanenta försämringar av anställningsvillkoren. Arbetsgivarens ensidiga metoder såsom ombildning till deltid, permittering och uppsägningar av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker används som sista utväg och de kommer i fråga först efter att parterna har försökt hitta en gemensam lösning.

Personalutgifterna utgör bara en del av helheten då ekonomin ska anpassas. Det är klart att det för en anpassning av den kommunala ekonomin på längre sikt behövs både strukturella reformer och nya verksamhetsformer.

11.12.2013

Ytterligare information