Sopimukset
6
/2019

Kuva: Pixhill

Pääsopimuksen irtisanominen voi vaikuttaa paikallisiin sopimuksiin

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen 27. syyskuuta. Pääsopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika, joka päättyy 27. maaliskuuta 2020.

sopimus

KoHo on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä. Irtisanominen koskee kaikkia osapuolia, jos jokin osapuolista irtisanoo pääsopimuksen. Tämä tarkoittaa, että irtisanomisajan jälkeen pääsopimuksesta sovelletaan vain tiettyjä määräyksiä, kunnes uusi pääsopimus on astunut voimaan.

Irtisanomisen jälkeen sovellettavat määräykset

Pääsopimuksen irtisanomisajan päättymisen jälkeen sovellettavia määräyksiä ovat pääsopimuksen määräykset (III luku, 7 §–12 §), jotka koskevat neuvottelumenettelyä velvoittavien sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiskysymyksiä (mm. paikallisneuvottelut ja keskusneuvottelut). Sovellettaviin määräyksiin kuuluu myös 14 §, joka koskee eräitä harkinnanvaraisia asioita koskevia paikallisia neuvotteluja.

Pääsopimuksen irtisanomisella myös 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut paikalliset sopimukset päättyvät nykyisten virka- ja työehtosopimusten päättyessä eli 31.3.2020.

KVTES:n soveltamisalalla osa paikallisista sopimuksista voi perustua työaikaluvun 3 §:n mukaiseen sopimiseen. Nämä sopimukset ovat voimassa myös maaliskuun 2020 jälkeen.

OVTES:n soveltamisalalla KT:n valtuutuksen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset perustuvat pääsääntöisesti kunnallisen virkaehtosopimuslain mukaiseen menettelyyn. Nämä paikalliset sopimukset ovat voimassa myös maaliskuun 2020 jälkeen pääsopimuksen irtisanomisesta huolimatta.

Uusista paikallisista sopimuksista voi neuvotella

Paikallisesti on mahdollista edelleen neuvotella uusista paikallisista sopimuksista. Mikäli ensi keväänä edessä on tilanne, jolloin irtisanomisaika päättyy ja uutta pääsopimusta ei ole saatu neuvoteltua, paikalliset sopimukset päättyvät. Tällöin noudatetaan valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

Työnantajien on tässä tilanteessa tarpeen käydä läpi paikallisen virka- ja työehtosopimusten sisältö (ks. muun muassa KVTES I luku 4 §).

KT:n tavoitteena on, että uudessa pääsopimuksessa on edelleen määräykset myös paikallisesta sopimisesta vähintäänkin siinä laajuudessa, millä siitä on sovittu vuodesta 1993 alkaen.

Valtakunnantason osapuolten on uudesta pääsopimuksesta neuvotellessaan mahdollista sopia, että paikallisten virka- ja työehtosopimusten voimassaolo jatkuu automaattisesti.
 

12.12.2019