Sopimukset
2
/2021

Kuva: Freepik.com

Paikallinen sopiminen korona-aikana

Paikallinen sopiminen on osa työnantajan työkalupakkia varmistaa kuntaorganisaation toimintakykyä pandemian aikana.

Koronapandemia on aiheuttanut kunta-alan työpaikoilla suuria muutoksia toiminnan painopisteisiin.  Työpaikoilla on ollut  paineita kouluttaa ja siirtää henkilöstöä uusiin tehtäviin ja toimintoihin. Pandemia ja sen jälkihoito voivat vaikeuttaa palvelutuotantoa ja lisätä kuntasektorin velvoitteita kuntalaisia kohtaan.

Kunta-alalle uudet yhteiset ohjeet

Paikallinen sopimisen mahdollisuudet ovat kunta-alalla laajat. Se on osa työnantajan työkalupakkia myös koronapandemian aikana.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat 4. maaliskuuta uusista yhteisistä ohjeista paikalliseen sopimiseen pandemian aikana.

Uusissa ohjeissa lähdetään siitä, että paikallisen sopimisen pitää hyödyttää sekä työnantajia että henkilöstöä. Koronapandemian takia jo tehtyjä paikallisia sopimuksia voi myös jatkaa, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.

Organisaatioiden toimintakyvyn varmistaminen ja toisaalta henkilöstön jaksaminen pitkittyneen kriisin hoidossa voivat vaatia toimenpiteitä, joilla henkilöstöä kannustetaan joustamaan huomioiden henkilöstön jaksaminen.

Kunta-alalla on paljon hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta. Onnistuminen paikallisessa sopimisessa vahvistaa luottamusta.

– Parhaimmillaan se edistää joustavaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja työhyvinvointia, esimerkiksi työssä jaksamisen tukemista. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Erityisolosuhteiden arviointi paikallisella tasolla

Kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisen, mikäli siihen on paikallisesta erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy.

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella voidaan poiketa valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä (kunnallinen pääsopimus 13 §).Paikallisten virka- ja työehtosopimuksen osapuolina ovat paikallinen työnantaja sekä pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset.

Erityisolosuhteiden arviointi kyetään parhaiten tekemään paikallisella tasolla. Kunnallisen yleisen virka-­ja työehtosopimuksen (KVTES) I luvun 4 §:n mukaan paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan saa sopia KVTES:n mukaan vähintään maksettavaa pienemmästä peruspalkasta eikä poiketa KVTES:n säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta eikä sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä.

Paikallisesta sopimisesta on määräyksiä myös muissa kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Maaliskuussa annettua uutta ohjeistusta noudatetaan soveltuvin osin myös niissä.

Pandemia aiheuttanut muutoksia toimintaan

Pandemia aiheuttanut suuria muutoksia toimintaan, esimerkiksi:

 • pandemiasta johtuvat välttämättömät ja kiireelliset tehtävät
 • pandemian vuoksi peruttujen toimenpiteiden ja asiakastapaamisten aiheuttaman ruuhkan purku
 • pandemian tuomat katkot asiakassuhteisiin, jotka lisäävät asiakkaiden tarvetta tuelle
 • pandemian edellyttämä kohonnut hygieniatason ylläpitovaatimus
 • uudet suojaus- ja varotoimenpiteet erilaisissa toiminnoissa.

Paikallisella sopimisella voidaan osaltaan pyrkiä varmistamaan kuntien ja kuntayhtymien kykyä turvata palvelutuotannon velvoitteitaan poikkeuksellisten haasteiden aikana ja niiden yli.

Kuntien taloustilanteen määräaikaisista koronatuista johtuva tilapäinen vahvistuminen vuonna 2020 ei poista mahdollista kuntien tulojen ja menojen välistä rakenteellista alijäämää.

Paikallisen sopimisen mahdollisuudet

Paikallisella sopimisella voidaan:

 • yhteensovittaa työntekijän tai viranhaltijan omat työ- tai virkatehtävät pandemiasta aiheutuviin lisävelvoitteisiin ja -tehtäviin
 • hoitaa työnantajien tehtävät tuloksellisesti ja turvallisesti
 • ennakoida ja ehkäistä koronan vuoksi kasautuvista tehtävistä aiheutuva palvelutuotannon vaje, palvelujen ruuhkautuminen, lisääntynyt tuen tarve ja kriisiytyminen
 • varmistaa lisäresurssit tarvittaessa vapaaehtoisuuden pohjalta, mikä lisää halukkuutta joustamiseen
 • varmistaa työstä palautuminen ja riittävät lepoajat.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

 • työaikapankit
 • menettelytavat äkillisissä vuosilomien peruutuksissa (tilanteissa, jossa työntekijä suostuu peruuttamaan jo myönnetyn vuosiloman)
 • joustoelementit tilanteissa, joissa työntekijän työpanos perustuu suostumukseen
 • hälytys-,  ylityö- ja vuoronvaihtosopimukset
 • varallaolosopimukset.

Palkitseminen tulee osoittaa oikeudenmukaisesti työntekijäryhmiin, joihin ylimääräinen työ, joustamisen tarve tai erityinen terveydellinen vaara kohdistuu.

Terveydellinen vaara tulee kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä minimoimaan käytössä olevin työsuojelullisin keinoin. Etätyössä on tärkeää, että työnantaja huolehtii etätyöhön sopivista työvälineistä.


Paikallisen sopimisen uusi ohje ”Paikallinen sopiminen koronapandemian aikana” KT:n verkkosivuilla.


Kolmikantainen työryhmä jatkaa työtään

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä paikallisen sopimisen työryhmä jatkaa edelleen työtään paikallisen sopimisen laajentamisen edellytysten etsimisessä. Ryhmä on kokoontunut syksystä 2019.

Jatkotyössä keskitytään lainsäädännön tarkasteluun ja selkeyttämiseen sekä työehtosopimusten paikallista sopimista koskevien lausekkeiden kehityksen seurantaan. Ryhmässä on myös tarkoitus käsitellä paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä vaikutusarvioita.

22.4.2021