Oikeustapaukset
4
/2013

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tuomio lomautuksesta

Tuoreen työtuomioistuimen tuomion perusteella jatkossa on otettava huomioon, että viranhaltijoita ei voida lomauttaa siten, että lomautus kohdistuu pääasiallisesti palkallisiin vapaapäiviin.

Kuva: Pixhill.

Tuomion perusteella opettajia ei voida lomauttaa pääsiäisenä, ellei lomauteta toistaiseksi tai vähintään yhdeksi lukuvuodeksi.

Kuntatyönantaja oli lomauttanut henkilökuntaa, sekä työ- että virkasuhteisia, ajanjaksona 1.4-6.4.2010, joka sisälsi 2 työpäivää ja 4 vapaapäivää (vapaapäiviä olivat pitkäperjantai, lauantai, sunnuntai sekä toinen pääsiäispäivä).

Lomautusta koskevat sopimusmääräykset

KVTES:n VII luvun 1 §:n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan sopimuksen osana. Kunnallisesta viranhaltijasta  annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että lomautus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi.

Soveltamisohjeen mukaan viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä.

Soveltamisohjeessa on myös todettu, että opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä.

”Suhteellisuusperiaatteen” noudattaminen

Pääsopijajärjestöt toivat kanteessaan esiin ns. hallinnollisen suhteellisuusperiaatteen.

Työtuomioistuin katsoi, että kunta oli rikkonut KVTES:n viranhaltijan lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan kanteessa mainitut opettajat ja sosiaalityöntekijät pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä 1.4.–6.4.2010.

Tuomion perusteluissa todetaan, että lomauttaminen on suhteutettava siten, että viranhaltijaa ei voida lomauttaa pelkästään silloin, kun hänen työtehtävänsä ovat pienimmillään.

Tuomion perusteluissa on myös todettu, että viranhaltijalain suhteellisuusperiaate puoltaa sitä, että lomautus on toteutettava suhteuttaen virantoimituksen ja palkanmaksun keskeytykset periaatteen mukaisesti toisiinsa.

Opettajien lomauttaminen

Työtuomioistuin totesi, että pääsiäinen on opetustyön keskeytysaikaa. Työtyötuomioistuin katsoi, että pääsiäisenä toteuttama lomautus on toimeenpantu virka- ja työehtosopimuksen määräysten vastaisesti.

Ohjeita lomautuksiin

Muut viranhaltijat kuin opettajat

Lomautuksen tulee alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan työpäivä. Yksittäisen viranhaltijan lomautusaikaan sisällytetään ns. ”palkallisia vapaapäiviä” enintään sama määrä kuin työpäiviä. Lomautukset voidaan siten jatkossakin toteuttaa esimerkiksi ajanjaksolla pe-ma, jos perjantai ja maanantai olisivat työpäiviä.

Lomautusjaksoon voi sisältyä muun muassa työpäivä, viikkolepopäiviä ja arkipyhäpäiviä. Lomautusjaksoon voi siis sisältyä myös pääsiäinen, mutta työnantajan on huolehdittava siitä, että viranhaltijoita ei lomauteta pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä.

Opetushenkilöstö

Sopimusmääräyksen mukaisesti lomautus toteutetaan opetustyön keskeytyksenä. Opetushenkilöstöä lomautettaessa on siten edellä esitetyn mukaisesti muistettava, että pääsiäinen on opetustyön keskeytysaikaa, jonka aikana ei voida lomauttaa, ellei lomauteta toistaiseksi tai vähintään yhdeksi lukukaudeksi.

Myös opettajia lomautettaessa on otettava huomioon ns. suhteellisuusperiaate työtuomioistuimen ratkaisun mukaisesti.

Työsuhteiset

Vaikka työtuomioistuimen kesäkuussa antama tuomio koski vain virkasuhteisia, on hyvän henkilöstöpolitiikan kannalta perusteltua soveltaa työsuhteisiin samaa käytäntöä lomautusjaksoon sijoitettavien vapaapäivien ja työpäivien osalta.

10.9.2013

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT