Oikeustapaukset
4
/2013

Riitta Arko, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn hyvityssakkoihin kahdessa viime keväänä annetussa tuomiossa. Molemmissa tapauksissa toimittiin työnantajan työnjohto-oikeuden vastaisesti.

Kuva: Pixhill.

Työnantajan työnjohto-oikeus eli työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työtä on työsuhteen keskeinen tunnusmerkki. Työnantajalla on oikeus johtaa työtä eli oikeus organisoida, johtaa, valvoa ja jakaa työtä.

Uuden työmenetelmän noudattamisesta työntekijä ei voi laillisesti kieltäytyä sillä perusteella, ettei hänen palkkansa välittömästi nouse eikä kieltäytyä käyttämästä välttämätöntä työvälinettä kuten autoa.

Työehtosopimuksella pyritään turvaamaan sekä työntekijän vähimmäistyöehdot että työrauha sopimuskauden ajaksi.

Työtuomioistuimen ratkaisut

Tuomio TT 2013:79 koskee tapausta, jossa Oulun Yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto 707 asetti maaliskuussa 2013 uusien tehtävien tekemisen ehdoksi, että työnantajan on arvioitava tehtävien vaativuus uudelleen ja korotettava tehtäväkohtaista palkkaa. Kyseessä oli MET-pilotointi (medical emergency team), jossa yhdistettiin päiväaikainen konsultaatiohoitajatoiminta ja ympärivuorokautinen elvytyshälytystoiminta.

Työtuomioistuin katsoo, että Tehy ja sen Oulun Yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto 707 rikkoivat valvonta- ja työrauhavelvollisuutensa työntekijöiden ryhdyttyä laittomaan työtaisteluun työrauhavelvollisuuden ollessa voimassa. Työstä kieltäytymisellä ja sillä uhkaamisella pyrittiin vaikuttamaan työnantajan työjärjestelyihin ja painostamaan työnantajaa palkkauksen korottamiseen.

Työtuomioistuin tuomitsi paikallisen ammattiosaston maksamaan hyvityssakkoa laittomasta työtaistelutoimenpiteestä ja Tehyn vastaavasti maksamaan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä yhteensä 5 000 euron hyvityssakkoihin.

Tuomio TT 2013: 80 koskee laittomia työtaistelutoimenpiteitä Pohjois-Suomen Laboratiokeskuksessa maaliskuussa 2013. Tehyn paikallinen ammattiosasto ohjeisti jäseniään, että heidän ei tule työtehtäviä hoitaessaan käyttää omaa autoa tai muita työnantajan tarjoamia ajoneuvoja.

Laboratoriohoitajien toimenkuvaan kuuluu näytteidenotto eri toimipisteissä. Oman auton käytöstä oli sovittu työsopimusta solmittaessa. Käytännössä tämä auton käytöstä kieltäytyminen johti siihen, että työntekijät eivät hoitaneet merkittävää osaa työsopimuksensa mukaisista työtehtävistä.

Tuomiossaan työtuomioistuin katsoo, että Tehy ja sen paikallinen ammattiosasto rikkoivat valvonta- ja työrauhavelvollisuutensa työntekijöiden ryhdyttyä laittomaan työtaisteluun työrauhavelvollisuuden ollessa voimassa. Työstä kieltäytymisellä ja sillä uhkaamisella pyrittiin vaikuttamaan työnantajan työjärjestelyissä ja se kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Tehyn paikallinen ammattiosasto myönsi vastineessaan laittoman työtaistelun. Tuomion mukaan Tehy oli rikkonut työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa, koska ammattiosasto ei Tehyn valvonnasta huolimatta perunut työstä kieltäytymistä ja koska työtaistelu jatkui edelleen. Työtuomioistuin katsoi, että Tehyn toimenpiteet eivät olleet riittävät sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Tehy ja sen paikallinen ammattiosasto tuomittiin yhteensä 5 000 euron hyvityssakkoihin: paikallinen ammattiosasto laittomasta työtaistelutoimenpiteestä ja Tehy valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Vahinko laittomasta työtaistelutoimenpiteestä

Suomessa on luotu työmarkkinaosapuolten kesken yhteiset pelisäännöt, joita tulee noudattaa. Työnantaja ostaa työehtosopimus-/virkaehtosopimusratkaisulla työrauhan sopimuskaudeksi. Valitettavasti kuitenkin yhteisesti sovittuja pelisääntöjä rikotaan toistuvasti.

Työtuomioistuimen laittomista työtaisteluista tekemien ratkaisujen ohjausvaikutus jää usein valitettavan vähäiseksi. Langetetut sakkorangaistukset ovat usein suhteellisen pieniä ja niissä ei oteta huomioon riittävästi työnantajaosapuolelle koituneita taloudellisia menetyksiä.

Palvelunjärjestäjä on vastuussa terveyspalvelujen järjestämisestä ja niiden toimivuudesta. Epäselvät tilanteet ja viivytykset toiminnan uudelleenjärjestelyissä aiheuttavat etenkin terveyspalvelualalla vaaratilanteita.

Esimerkiksi MET-projektiin osallistumisesta kieltäytyminen toi epäselvyyttä siitä, toimitaanko vanhan elvytyshälytystoiminnan mukaan vai uuden järjestelyn mukaan ja tämä haittasi sairaalan toimintaa viikon ajan. Laboratoriohoitajien auton käytöstä kieltäytyminen johti siihen, että merkittävä osa laboratoriohoitajien tehtävistä jäi tekemättä.


Työtuomioistuimen tuomiot TT 2013:79 ja TT 2013:80

10.9.2013