Oikeustapaukset
4
/2013

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies
Kuva: Seppo Haavisto

Sairaankuljettajan palkkaus

Työtuomioistuimen antoi kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan sairaankuljettajilla on oikeus Tehy-pöytäkirjan 4 §: n 3 momentin mukaiseen korotukseen.

Samaisen työtuomioistuimen päätöksen mukaan sellaisissa tilanteissa, joissa hoitotason sairaankuljettajalta on käytännössä edellytetty ammattikorkeakoulututkintoa tai sitä edeltävää opistotasoista tutkintoa, sairaankuljettajalla on oikeus saada hinnoittelutunnuksen 03HOI030 mukainen tehtäväkohtainen palkka.

Tehy-pöytäkirjan 4 §:n 3 momentin perusteella työntekijän tai viranhaltijan, joka toimii pääasiassa KVTES: n palkkahinnoitteluliitteen 3 palkkaryhmässä hoitoalan ammattitehtävät (03HOI040) tarkoitetussa hammashoitajan, lastenhoitajan, lääkintävahtimestarin tai mielenterveyshoitajan tai vastaavissa tehtävissä, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.1.2010 lukien 1,3 prosentilla.

Tapauksessa oli kysymys siitä, kuuluuko Tehy-pöytäkirjan korotus myös sairaankuljettajille. Sairaankuljettajia ei ole mainittu kyseisen momentin nimikeluettelossa. KT on tulkinnut kyseistä Tehy-pöytäkirjan määräystä suppeasti niin, että korotus koskee vain kohdassa mainittuja nimikkeitä.

Työtuomioistuin katsoi, että lääkintävahtimestarin työ koskee myös lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia ja sairaankuljettajia. Tehy-pöytäkirjan 4 §:n 3 momentin maininta ”tai vastaavissa tehtävissä” mahdollistaa työtuomioistuimen tulkinnan mukaan yleiskorotuksen kohdistamisen muillekin vastaaville tehyläisille nimikkeille kuin luetteloissa mainituille.

Työtuomioistuin perusteli päätöstään sillä, että korotus oli tarkoitettu koskemaan ammattiryhmiä, joissa Tehyn edustavuus on suuri. Vastapuolen todistajien mukaan lääkintävahtimestarin ja lääkintävahtimestari- sairaankuljettajan tehtävät ovat samanlaisia työtehtäviä kuin sairaankuljettajan.

Myös lääkintävahtimestari-sairaankuljettajien ja lääkintävahtimestarien edustavin järjestö on Tehy samoin kuin hoitotason sairaankuljettajillakin.

Hoitotason sairaankuljettajien hinnoittelutunnus

Työtuomioistuimen mukaan tilanteissa, joissa hoitotason sairaankuljettajalta on käytännössä edellytetty ammattikorkeakoulututkintoa tai sitä edeltävää opistotasoista tutkintoa, sairaankuljettajalla on oikeus saada hinnoittelutunnuksen 03HOI030 mukainen tehtäväkohtainen palkka.

Tiettyä palkkahinnoittelukohtaa sovelletaan vain, mikäli työnantaja on asettanut viran tai työsuhteiden tehtävän kelpoisuusehdoksi asianomaisessa hinnoittelukohdassa mainitun tutkinnon.

Hinnoittelutunnuksessa 03HOI030 viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.

Tässä tapauksessa työnantaja oli määritellyt hoitotason sairaankuljettajan kelpoisuusedellytyksen väljästi tehtävään soveltuvaksi terveydenhuollon tutkinnoksi. Sairaankuljettajien hakuilmoituksissa pätevyydeksi oli riittänyt kouluaste esimerkiksi lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tai perushoitajan tutkinto. Lisäksi työnantaja oli edellyttänyt hoitotason sairaankuljettajilta hoitotason velvoitetta.

Vaatimus hoitotason velvoitteesta oli rekrytointikäytännöstä esitetyn selvityksen mukaan kuitenkin asiallisesti tarkoittanut kyseisellä työnantajalla amk- tai opistotason tutkintoa, ellei kyseessä ole ollut ennen vuotta 2003 hoitotason velvoitteet saanut koulutason tutkinnon suorittanut henkilö.

Tällä perusteella työtuomioistuin katsoi, että hoitotason sairaankuljettajan pätevyysvaatimuksena oli tosiasiallisesti ollut amk- tai opistotason tutkinto, siinä merkityksessä kuin mitä hinnoittelukohdassa 03HOI030 on tarkoitettu.


Työtuomioistuimen tuomio TT 2013:89

10.9.2013

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT