Oikeustapaukset
2
/2013

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Työnantajalla oli työtaistelun päätyttyä oikeus muuttaa työvuoroluetteloita

Työtaistelun lopettamista koskeva pöytäkirja ei velvoittanut työnantajaa mahdollistamaan työhön paluuta heti työtaistelun päätyttyä.

Kuva: Pixhill.

Vuonna 2007 sairaanhoitopiirin palveluksesta irtisanoutui yli 400 työntekijää Tehyn järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen liittyen. Irtisanoutumisten vuoksi sairaanhoitopiiri ajoi toimintansa alas suurimmassa osassa toimipisteitään.

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että keskussairaalan osastoja suljettiin, potilaita kotiutettiin tai siirrettiin muille osastoille eikä uusia potilaita enää otettu sairaalaan. Jo sovitut leikkaus- ja vastaanottoajat peruutettiin. Toiminnot järjesteltiin siten, että irtisanoutuneiden työntekijöiden työsuhteiden päätyttyä välttämättömät ja kiireelliset tehtävät voidaan hoitaa käytettävissä olevalla henkilökunnalla.

Samana päivänä, kun ensimmäiset irtisanoutumiset olisivat tulleet voimaan, KT ja Tehy olivat allekirjoittaneet pöytäkirjan työtaistelun lopettamisesta. Siinä oli sovittu muun muassa siitä, mihin mennessä irtisanoutuneiden työntekijöiden tulee ilmoittautua töihin.

Saatuaan tiedon työtaistelun päättymisestä sairaanhoitopiiri ryhtyi välittömästi järjestelemään töitä ja työvuoroja sekä potilaiden hoitoa. Siinä otettiin huomioon muun muassa käytettävissä oleva henkilökunta sekä valmius järjestää potilaiden hoito ja muu toiminta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintojen alasajon vuoksi työnantaja tarvitsi toimintojen uudelleenkäynnistämisvaiheessa vähemmän henkilökuntaa kuin mitä normaalitilanteessa olisi tarvittu. Sairaanhoitopiiri katsoi, että sillä oli työehtosopimuksessa tarkoitettu perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloita ja järjestellä työaikoja toimintojen tarvetta vastaavalla tavalla.

Tehyn mielestä työvuoroluetteloita ei olisi saanut muuttaa eikä vallinneessa tilanteessa olisi saanut työntekijöiden kanssa sopia vuosilomien pitämisestä.

Työtuomioistuimen ratkaisu

Työtuomioistuimen helmikuussa 2013 antaman ratkaisun TT 2013-14 perusteella voidaan todeta, ettei työtaistelun lopettamista koskeva pöytäkirja velvoittanut työnantajaa mahdollistamaan työhön paluuta heti työtaistelun päätyttyä.

Työtaistelutoimenpiteestä johtuen toiminnot oli jouduttu ajamaan alas. Potilas- ja asiakasmäärien laskemisesta johtunutta työn vähenemistä voidaan pitää sellaisena toiminnallisena ja työehtosopimuksessa tarkoitettuna perusteltuna syynä, joka oikeutti työnantajan tässä tilanteessa muuttamaan työvuoroluetteloita eri työaikamuodoissa. Työnantaja oli myös voinut kyseisessä tilanteessa sopia työntekijän kanssa vuosilomien pitämisestä.

19.4.2013

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT