Lagstiftning
6
/2020

Text: Anna Kukka, sakkunnig, arbetslivsutveckling
Bild: Unsplash

Spårning av personer som exponerats för coronaviruset på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är skyldig att föra en förteckning över de arbetstagare som i arbetet har exponerats för sådana biologiska agenser som kan utgöra en allvarlig risk eller orsaka allvarliga sjukdomar. Denna skyldighet omfattar arbetstagare som exponerats för coronaviruset.

maskit pöydällä.

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivare att föra en förteckning över arbetstagare som i arbetet har exponerats för sådana biologiska agenser som kan utgöra en allvarlig risk eller orsaka allvarliga sjukdomar. Denna skyldighet gäller biologiska agenser som klassificerats under riskgrupperna 3 och 4.  Coronaviruset hänför sig till grupp 3. 

Exponerade införs i förteckningen

Den 15 november trädde en ändring av förordningen om klassificeringen av biologiska agenser i kraft med en precisering av de uppgifter som ska föras in i förteckningen. 

Av förteckningen ska framgå den exponerade arbetstagarens namn och yrke, arbetsplatsens bransch och vilken typ av arbete som utförts, uppgifter om den biologiska agens som orsakat exponeringen i den mån det är känt och en beskrivning av hur och när exponeringen skedde.

En förteckning ska föras om man kan konstatera att arbetstagaren i sitt arbete har varit i kontakt med en person som blivit smittad av coronaviruset eller med material som innehåller coronavirus. Enbart en möjlighet att exponeras i arbetet föranleder ännu ingen skyldighet för arbetsgivaren att föra en förteckning.

Vem anses ha blivit exponerad?

Om en arbetstagare insjuknar på grund av coronaviruset utreds om exponeringen är arbetsrelaterad. I utredningen beaktas exponeringsförhållandena, såsom exponeringens längd, närkontakt, utrymmets storlek, ventilationen och de skyddsåtgärder som vidtagits. 

Arbetstagare som har varit i kontakt med en person som bekräftats vara coronapositiv eller med en smittkälla, ska anses vara exponerade för coronaviruset. Vid bedömningen av sannolikheten för exponering ska följande frågor beaktas: 

  • har arbetstagaren varit i fysisk kontakt med den smittbärande personen utan ändamålsenliga skydd. Exempelvis personal som har skött ett coronafall utan ändamålsenlig skyddsutrustning (kirurgiskt mun- och nässkydd eller andningsskydd FFP2 eller FFP3)
  • har arbetstagaren vistats i närheten av den smittbärande personen ansikte mot ansikte i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd 
  • har den exponerade vistats tillsammans med den coronavirussmittade i ett litet, slutet rum i mer än 15 minuter (till exempel klassrum, arbets-, mötes- eller väntrum)

Enligt Institutet för hälsa och välfärd betraktas som exponerade för coronaviruset de personer som har varit i kontakt med den smittade inom 48 timmar innan symtomen hos den smittade började. Personer som exponerats kartläggs över en period på två dagar innan symtomen började, samt sju dagar efter att symtomen hos den smittade började.

Om en coronasmittad inte uppvisar symtom, definieras exponerade personer som personer som har varit i kontakt med den smittade inom 48 timmar före provtagningen. Exponerade personer kartläggs över en period på två dagar före provtagningen och sju dagar efter provtagningen.

Arbetsgivaren kartlägger personer som exponerats på arbetsplatsen

Personer som exponerats på arbetsplatsen kartläggs utan dröjsmål av arbetsgivaren inom organisationen. Ansvaret för smittspårningen utanför organisationen ligger hos den part som har ansvar för smittsamma sjukdomar. 

Arbetsgivarens representant antecknar uppgifterna om de arbetstagare och kunder som exponerats. Vid utredningen av exponerade arbetstagare får den smittade arbetstagarens identitet inte avslöjas för andra, om inte arbetstagaren själv har gett sitt tillstånd till det. 

Kommunens och sjukvårdsdistriktets ansvariga för smittsamma sjukdomar ger arbetsgivaren anvisningar för åtgärder vid smittspårning på arbetsplatsen och försätter de exponerade i karantän.  Alla arbetstagare som exponerats i arbetet och som satts i karantän införs i förteckningen över biologiska agenser. 

För att förebygga smitta och exponering är det bra om arbetsgivaren i exponeringssituationer redan före myndighetens karantänsbeslut ger arbetstagarna anvisningar om skydd, undvikande av sociala kontakter och frivillig karantän.

14.12.2020

Ytterligare information

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT