Lagstiftning
4
/2020

Hannu Freund, förhandlingschef
Bild: Pixhill

Kommunerna på alerten i undervisningsarrangemangen

Utbildningsanordnarna strävar efter att förbereda sig på undantagsarrangemang som coronaviruset orsakar.

Oppilaita istumassa luokkahuoneessa takaa kuvattuna.

I lagen om grundläggande utbildning har det införts en möjlighet att genom kommunspecifika beslut övergå till undervisningsarrangemang som utnyttjar distansförbindelser. Möjligheten gäller åtminstone fram till slutet av år 2020.

Regeringen motiverade ändringen med att tröskeln för en riksomfattande undantagslagstiftning är mycket hög.

Behovet av vikariearrangemang kan öka

Utöver de egentliga distansundervisningsarrangemangen kan man förvänta sig att sjukfrånvaron och övrig frånvaro ökar. Detta förväntas leda till ett ökat behov av vikarier i en situation där myndigheterna rekommenderar att man undviker sammanslagning av grupper.

Det kan vara svårt att bedöma arbetsoförmåga och frånvarogrunder och eventuellt ändra de anställdas arbetsbeskrivningar. I regel bedöms situationerna individuellt utifrån konsultationer med företagshälsovården och cheferna, exempelvis genom att man bedömer vilka skyddsåtgärder som behövs för personer i riskgrupper.

En arbetstagare kan alltså inte genom sitt eget beslut försätta sig ”i karantän”. Frågan om avlönad frånvaro bedöms i sista hand enligt situationen. Det tydligaste är om frånvaron grundar sig på karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar eller på oavlönad tjänstledighet som personen själv ansökt om.

De arrangemang som den temporära distansundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning möjliggör kan alltså inte genomföras förrän det uppstått en verklig smittsituation och ett beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar har fattats. En sådan åtgärd är till exempel att olika årskurser turvis har distansundervisning varannan vecka.

Som förebyggande åtgärd för att minska smittorisken kan till exempel skoldagen delas upp i skift, förutsatt att läroplanen iakttas. Dessa arrangemang blir lätt dyra på grund av att grupperna delas upp och torde inte vara särskilt vanliga

Värna om personalens ork

För läraren kan undantagsarrangemangen innebära att arbetsmängden och arbetsbelastningen ökar. I systemet med undervisningsskyldighet beslutar läraren i praktiken i stor utsträckning om den tid han eller hon använder för förberedelser och efterarbete.

Arbetsgivaren är skyldig att värna om personalens ork och genom arbetsledningslösningar försöka hindra att personalen blir överbelastad.

I system med årsarbetstid, där arbetstiden som helhet följs upp och resurser fördelas enligt den, är det lättare för arbetsgivaren att begränsa arbetsmängden och betala för eventuellt extra arbete.

I systemet med undervisningsskyldighet är det svårare att betala för mertidsarbete och betalningen gäller närmast de särskilda uppgifter som UKTA känner till, men inte exempelvis planering och efterarbete inom undervisningen.

Om distansundervisningen innebär att en lektion förmedlas hem eller någon annanstans via nätet, är en ”distanslektion” en likadan grund för lönebetalning som en närundervisningslektion. För läraren kan det visserligen innebära användning av kommunikationsteknik (t.ex. Teams), men

ändå begränsar sig arbetet – med undantag för förberedelser och efterarbete – till den normala lektionen (60 min).

Distansundervisning kan innebära att undervisningen ordnas på annat sätt än inom ramen för en lektion, och då kan det bli aktuellt att bedöma om det arbete undervisningen medför ska ersättas på något annat sätt. I dessa avvikande fall lönar det sig att fråga KT:s sakkunniga om rätt tolkning (via e-postadressen ovtes@kt.fi).

Vårens erfarenheter uppmuntrande

Tack vare erfarenheterna från våren har kommunerna under höstterminen bättre beredskap för undantagsarrangemang. Trots det kommer det också den här gången att behövas flexibilitet från personalens och sektorchefernas sida i fråga om ordnandet av undervisningen.

På hösten står andra läroanstalters lokaler inte till förfogande för den grundläggande utbildningen, så det arbete som omfattas av begränsningar i skolan kräver att man vänjer sig vid nya sätt att jobba. Erfarenheterna från våren ger hopp om att man kan klara av situationen och visade hur motiverad och förändringsberedd skolornas personal är.

8.9.2020

Ytterligare information

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT