Lagstiftning
1
/2022

Eeva Vesterbacka, arbetsmarknadsjurist

Inget vaccintvång enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar

Temporära 48 a § 1 och 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar har tillämpats sedan 31.1.2022. Coronavaccinet är fortfarande frivilligt. Paragrafen medför inget vaccintvång för personalen.

Kädet suojahansikkaissa asettamassa laastaria rokotetun olkavarteen.

48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 1 januari och gäller till och med den 31 december. Den tillämpas såväl på arbetstagare, tjänsteinnehavare som även studerande som utför arbetspraktik.

Av vem kan det skydd som lagen kräver förutsättas?

48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar tillämpas på alla uppgifter inom social- och hälsovårdstjänster som är förknippade med smittrisk till följd av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser.

I sådana uppgifter får personer som inte har påvisat att de har skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering eller till följd av högst sex månader tidigare genomgången, laboratorieverifierad covid-19 endast anlitas av särskilda skäl.

En arbetstagare som av medicinska skäl inte kan ta vaccin får påvisa skydd mot sjukdomen covid-19 med ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som utförts på arbetstagaren högst 72 timmar före arbetstagaren anländer till arbetsskiftet.

Klienters och patienters risk att få allvarliga konsekvenser av sjukdomen covid-19 bedöms på medicinska grunder. Personer som riskerar att få allvarliga konsekvenser är exempelvis äldre samt personer som har underliggande sjukdomar som medför en mycket hög risk att insjukna allvarligt i sjukdomen covid-19. 

Enligt förarbetena till lagen avses med det skydd som fås genom coronavaccin ett sådant skydd som bildas hos en person av en full coronavaccinationsserie. Det centrala är inte antalet vaccineringar, utan att det skydd som uppnås mot covid-19 även upprätthålls genom boostervaccinationer som eventuellt behövs. 

De medicinska orsakerna till att en person inte är vaccinerad bedöms i enlighet med THL:s anvisningar. Arbetstagaren ska för arbetsgivaren förete ett tillförlitligt intyg över att hen har en medicinsk orsak som konstaterats av läkare till att hen inte kan vaccineras mot covid-19.

Med socialvårdstjänster avses socialvårdstjänster i enlighet med 14 § i socialvårdslagen och 3 § 1 punkten i lagen om privat socialservice. 

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om privat hälso- och sjukvård. Till exempel småbarnspedagogik och undervisning omfattas i princip inte av tillämpningsområdet för lagen.

Bedömning av smittrisk till följd av närkontakt 

Enligt förarbetena till lagen avses med smittrisk till följd av närkontakt en bedömning av THL, sjukvårdsdistriktet samt den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar av de faktorer som inverkar på risken för spridning av covid-19 vid närkontakt samt en bedömning av de uppgifter som med beaktande av covid-19:s spridningssätt innebär en faktisk risk för att klienter eller patienter ska exponeras för sjukdomen.

På bedömningen inverkar social- och hälsovårdstjänsternas art, klienternas och patienternas eventuella skydd mot covid-19 samt uppgifter om eventuella nya muterade virusstammar och deras smittsamhet. 

Enligt förarbetena till lagen är det motiverat att ha skydd mot covid-19 också för personer i sådana uppgifter som inte innebär direkt närkontakt med klienter eller patienter, men där smitta kan spridas vidare till personal som arbetar i närkontakt i sådant arbete som avses i lagen. 

Skriftlig utredning om skyddet kan begäras

Arbetstagaren ska påvisa skydd i enlighet med lagen. Arbetsgivaren har rätt att begära en skriftlig utredning för att säkerställa adekvat skydd.

En skriftlig utredning behövs även för att arbetsgivaren ska kunna påvisa för tillsynsmyndigheten att denne har uppfyllt lagens förpliktelser om skydd av klienter, patienter och arbetstagare.

Arbetsgivaren har dock getts prövningsrätt beträffande vad denne anser vara en tillförlitlig utredning. Till exempel i exceptionella brådskande situationer kan arbetsgivaren avtala om någon annan typ av tillförlitlig utredning samt om att lämna den skriftliga utredningen i efterskott.

När skydd mot covid-19 saknas

Om arbetstagaren inte går med på att ge information om sitt vaccinskydd eller genomgången covid-19 måste arbetsgivaren anta att arbetstagaren saknar det skydd mot sjukdomen som lagen avser. 

En sådan arbetstagare kan inte utan särskild orsak arbeta tillsammans med klienter och patienter som riskerar att få allvarliga konsekvenser av sjukdomen covid-19. På motsvarande sätt förfar man om en person som inte är vaccinerad av medicinska skäl inte påvisar sitt skydd genom ett negativt resultat av ett covid-19-test.

Hög tröskel för användning av oskyddad personal

Arbetsgivaren kan av särskild orsak använda en arbetstagare som saknar det skydd som lagen förutsätter. En särskild orsak kan vara brist på personal som uppfyller skyddskraven i en situation där klienternas eller patienternas säkerhet kräver närvaro av personal.

Tröskeln för användning av oskyddad personal på denna grund ska dock vara hög. Som en särskild orsak godkänns även en situation där en person har inlett coronavaccinationsserien, men inte ännu har hunnit få den fulla vaccinationsserien. I ett sådant fall ska arbetsgivaren ändå säkerställa att personen kompletterar sitt skydd mot covid-19 genom boostervaccination i enlighet med gällande rekommendationer. 

I situationer där arbetsgivaren hänvisar till en särskild orsak ska denne ombesörja en tillräcklig hälsosäkerhet genom exempelvis adekvat skyddsutrustning, hygienåtgärder, arbetsarrangemang och testningsarrangemang som baserar sig på frivillighet för att skydda personal, patienter och klienter.

Arbetsgivaren ska observera att 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar inte ger rätt att avvika från kraven på personaldimensionering och behörighet som binder arbetsgivaren.

Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda annat arbete

Om arbetstagaren saknar det skydd mot covid-19 som lagen förutsätter ska arbetsgivaren i första hand erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller om sådant arbete inte kan tillhandahållas, annat arbete som är lämpligt för arbetstagaren.

Om inte heller sådant arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot arbetet är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid arbetet förhindras, om inte något annat har avtalats. Arbetstagarens arbete förhindras då av en orsak som beror på arbetstagaren. 

Arbetet är då förhindrat till dess att arbetstagaren har ett sådant skydd som lagen förutsätter eller arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren annat lämpligt arbete.

Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbete är omfattande. Den gäller under hela tiden arbetet är förhindrat. Avsaknad av det skydd som lagen kräver ger inte arbetsgivaren en uppsägningsgrund i enlighet med arbetsavtalslagen. När lönebetalningen avbryts är det inte fråga om permittering.

Arbetsgivaren bör i mån av möjlighet dokumentera hur möjligheten att erbjuda annat arbete har utretts samt även ifall arbetstagaren har vägrat ta emot det arbete som erbjudits.

Rätten att behandla uppgifter om skydd är reglerad

Arbetsgivaren har rätt att behandla uppgifter om arbetstagarens skydd mot covid-19. Uppgifterna samlas in av arbetstagaren själv.

Uppgifterna får endast behandlas av de personer som på grundval av dessa uppgifter bereder eller tar beslut om anställningsförhållanden eller verkställer dessa. Arbetsgivaren ska utse dessa personer eller fastställa de uppgifter, i vilka behandling av uppgifter om hälsotillstånd ingår.

Arbetsgivaren ska förvara uppgifterna om arbetstagarnas hälsotillstånd separat från andra personuppgifter som insamlas. Arbetsgivaren ska förvara uppgifterna så länge som de behövs för att genomföra tillsyn av social- och hälsovårdstjänster, dock högst tre år från att bedömningen av personens lämplighet har utförts.

Skydd av personal inom köptjänster

En arbetstagare som berörs av skyddet som krävs i enlighet med 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och som arbetar inom en köptjänst ska påvisa skyddet som avses i 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar till sin egen arbetsgivare, dvs. skyddet påvisas inte till beställaren av tjänsten.

Tjänstebeställaren bär för sin del ansvar genom att i avtalet ålägga köptjänstföretaget att till de uppgifter som avses i paragrafen anvisa en sådan arbetstagare som har det skydd som lagen förutsätter.

 

10.2.2022

Ytterligare information

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT