KT-kulma
6
/2021

Markku Jalonen, verkställande direktör

Arbetskraftskostnaderna är en helhet

Arbetskraftskostnaderna består av löner och andra anställningsvillkor samt socialförsäkringsavgifter, varav den största utgiftsposten för arbetsgivarna är pensionsavgifterna.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Hos de kommunala arbetsgivarna har socialförsäkringsavgifterna på grund av den högre pensionsavgiften varit klart större än hos de privata och staten. I år har pensionsavgiften varit cirka fyra procentenheter större än de privata arbetsgivarnas.

KT:s långvariga mål har varit att sänka de kommunala arbetsgivarnas avgift nära de privata arbetsgivarnas nivå. Beslut om avgiften fattas av Keva.

Som central arbetsmarknadsorganisation medverkar KT till att avtala om en total pensionsavgift som baserar sig på ArPL-avgiften. Avgörande för bevakningen av KT:s mål är att KT har varit företrätt i Kevas förvaltning sedan 2020.

Enligt Kevas beslut sjunker pensionsavgiften för kommunala arbetsgivare med 0,4 procentenheter 2022. En sänkning kan motiveras på många sätt även i fortsättningen.

Enligt Pensionsskyddscentralen är den hållbara avgiftsnivån inom kommunsektorn endast cirka en procentenhet högre än ArPL-avgiften. Finansieringsgraden eller balanstalet för insamlade medel och pensionsansvar är klart högre inom kommunsektorn. Avkastningen på Kevas placeringar har utvecklats väl under de senaste åren och lagen begränsar inte placeringsmöjligheterna som för ArPL-bolagen.

Centralorganisationerna har kommit överens om att den genomsnittliga ArPL-avgiften fortsättningsvis är 24,4 procent. De kommunala företagen har inte dragit nytta av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgiften 2020. Det är därför viktigt att de kommunala företagens pensionsavgift är oförändrad 2022.

16.12.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT