KT-kulma
1
/2019

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Sammanslagningen av pensionssystemen 
går framåt

Arbetsgruppen som utreder sammanslagningen av pensionssystemen föreslår i sin slutrapport att de offentliga och privata pensionssystemen slås samman.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Gruppens arbete utgår från pensionsreformen 2017 då KT och arbetsmarknadens övriga centralorganisationer avtalade om genomförande av åtgärder som anges i utredningen om finansieringen av kommunala pensioner.

Arbetsgruppens uppgift har varit att utreda om det är ändamålsenligt och möjligt att avstå från de separata  kommunala och privata pensionssystemen. Arbetsgruppen kräver att den fortsatta beredningen genomförs enligt ett program med 15 punkter.

Efter sammanslagningen skulle alla arbetsgivare ha samma möjligheter att ordna pensionsskyddet i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse. Pensionsbolagen måste också få konkurrera om de lagstadgade arbetspensionsförsäkringarna över sektorgränserna.

I nuläget bär de kommunala arbetsgivarna hela pensionssystemrisken. Efter sammanslagningen skulle den privata sektorns och det kommunala pensionssystemets nuvarande finansiärer tillsammans bära riskerna och dela ansvaret för det gemensamma pensionssystemet.

Sammanslagningen skulle till exempel upphäva det tryck som minskade avgiftsunderlag medför för pensionssystemet när arbetskraften flyttar eller minskar.

Och framför allt skulle pensionssystemen inte längre efter sammanslagningen påverka det sätt på vilket kommunerna producerar tjänster och det skulle inte behövas specialarrangemang för förmåner vid strukturella omläggningar.

Tillsättandet av en arbetsgrupp och dess förslag är båda i linje med KT:s långsiktiga mål att slå samman pensionssystemen och sänka de kommunala arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavgift till en nivå som motsvarar den privata sektorns avgift.

Kommunala arbetsgivare betalar nu i genomsnitt cirka fyra procentenheter högre pensionsförsäkringsavgift än privata arbetsgivare. Den högre avgiften ökar avsevärt kostnaderna för arbete inom kommunsektorn och kan locka till att lägga ut eller bolagisera till exempel omsorgstjänster för äldre.

Enligt KT:s mål för regeringsprogrammet måste de kommunala arbetsgivarnas fyra procentenheter högre pensionsförsäkringsavgift sänkas till en nivå som närmar sig den privata sektorns nivå redan innan pensionssystemen sammanslås.

 

19.2.2019

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT