KT-kulma
5
/2014

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Jarmo Teinilä

Pensionsuppgörelsen ökar den kommunala ekonomins hållbarhett

Det pensionsavtal som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna har förhandlat fram kan anses vara en av decenniets viktigaste strukturella reformer. Pensionsuppgörelsen bidrar i hög grad till att fylla den offentliga ekonomins hållbarhetsgap och dämpar ökningen av pensionsutgifterna och pensionsavgifterna.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Pensionsreformen är central i regeringens strukturprogram. För att Finlands ekonomiska politik ska vara trovärdig är det nödvändigt att genomföra vårdreformen och minska kommunernas uppgifter och skyldigheter på det planerade sättet. Att Akava ställde sig utanför avtalet är beklagligt.

Uppgörelsen berör pensionsskyddet för nästan alla kommunalt anställda i dag. Justeringen av ålderspensionen förlänger tiden i arbetet och förbättrar på sikt också sysselsättningen.

Genom pensionsreformen försvinner trycket på höjda arbetsgivaravgifter för de kommunala arbetsgivarna, och en stabil avgiftsnivå kan uppnås tidigare. När KT:s delegation godkände pensionsreformen ansåg den det viktigt att de kommunala arbetsgivarnas pensionsavgift inte höjs från nuvarande nivå under de kommande årens svåra kommunalekonomiska förhållanden.

I de centrala arbetsmarknadsorganisationernas avtal konstateras också att de utredningar som nämns i utredningen om finansieringen av kommunala pensioner ska beredas på trepartsbasis. Finansieringsutredningen har gjorts av Jukka Ahtela för Finansministeriet.

De ändrade pensionsförmånerna gäller alla, också dem som berörs av den offentliga sektorns arbetspensionslagar. Ändringarna träder i kraft vid ingången av 2017. I samband med den fortsatta beredningen bedömer Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med den offentliga sektorns arbetsgivare (KT, SAMV och KyA) och huvudavtalsorganisationerna hur avtalet ska sammanjämkas med särdragen i den offentliga sektorns pensionssystem.

Lagberedningen har inletts på trepartsbasis utifrån det uppnådda avtalet under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet. KT medverkar i alla viktiga arbetsgrupper. Regeringens proposition om pensionsreformen bereds under den pågående regeringsperioden, men den behandlas först i den nya riksdagen som väljs i vår.

15.10.2014

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT