Statistik
3
/2021

Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsutredare
Bild: Pixhill

Allt fler läkare arbetar deltid

Inom kommunsektorn arbetar ungefär var sjunde löntagare deltid. Vanligast är deltidsarbete bland läkare, mest ovanligt är det inom det tekniska avtalsområdet och bland lärare. Bland kvinnorna är det fler som arbetar deltid än bland männen.

Sairaalalääkäri selin katsomassa monitoria. Kuva: Pixhill

Deltidsarbetets popularitet som helhet har knappt ändrats inom kommunsektorn under de senaste nästan 20 åren. År 2003 arbetade 12,3 procent av kommunsektorns arbetskraft deltid. År 2020 var andelen 13,8 procent. Nu är vi mycket nära toppåren 2011–2013 då över 14 procent av kommunsektorns anställda arbetade deltid. 

Deltidsarbete har minskat bland lärare 

Av dem som arbetar inom kommunsektorns största avtalsområde AKTA arbetar 15,7 procent deltid. Inom avtalsområdet AKTA har andelen deltidsarbetande varit ganska jämn under granskningsperioden och har varierat mellan ungefär 14 procent och nästan 16 procent. 

Inom lärarnas avtalsområde var andelen deltidsarbetande 9 procent åren 2011–2013, men har nu minskat till en nivå på cirka 6,5 procent. För 15 år sedan var andelen deltidsarbetande inom det tekniska avtalsområdet cirka 7 procent, men deras andel har nu minskat till under 5 procent. 

Läkarnas avtalsområde har utvecklats åt ett annat håll än de övriga avtalen inom kommunsektorn. Inom läkarnas avtalsområde har deltidsarbete alltid varit vanligast bland kommunsektorns avtalsområden. År 2003 var knappt 14 procent av läkarna som omfattades av avtalet deltidsarbetande, nu under 2020 har andelen redan stigit till knappt 23 procent. På hälsovårdscentraler är deltidsarbete vanligare än på sjukhus. 

Läkarnas arbetsveckor avviker från övriga yrkesgrupper. För läkare är det vanligare med olika bisysslor, såsom att hålla privatmottagning, än för andra yrkesgrupper. Dessutom innehåller arbetsveckan för många läkare även jourtjänst utöver den ordinarie arbetstiden, vilket ökar bundenheten till arbetet. 

De yngsta och äldsta arbetar oftast deltid 

Deltidsarbete utförs mest i de yngsta och äldsta årsklasserna. Hos män är kopplingen särskilt tydlig. Av män under 35 år arbetar ungefär var åttonde deltid. Av män i åldern 40–60 år arbetar ungefär 7 procent deltid. Av män i åldern 60–64 år arbetar ungefär 12 procent deltid och av dem som fyllt 65 år så mycket som ungefär 20 procent. 

Bland kvinnor varierar deltidsarbetets popularitet mindre i enlighet med ålder. Av kvinnor under 45 år arbetar grovt taget var sjätte deltid. Intressant är att bland 25–29-åringarna är andelen deltidsarbetande endast drygt 12 procent, då till exempel ungefär var femte 35–39-åring arbetar deltid. Av kvinnor i åldrarna 45–60 arbetar cirka 11 procent deltid, medan av kvinnor i åldrarna 60–64 cirka var femte och av kvinnor som fyllt 65 år så många som var fjärde. 

Deltidsarbete har blivit vanligare bland läkare under 60 år 

Av de manliga läkarna arbetade 11 procent deltid år 2003 och nästan 18 procent år 2020. Av de kvinnliga läkarna arbetade 16 procent deltid år 2003 och 26 procent år 2020.

Läkarnas deltidsarbete har ökat i övriga åldersgrupper, men bland dem som är över 60 år har det minskat tydligt. Detta beror delvis på att längden på karriärerna har ändrats under granskningsperioden. Andelen läkare över 60 år som arbetade inom kommunsektorn år 2003 var cirka 5 procent, men år 2020 hade nästan 12 procent av läkarna som arbetade inom kommunsektorn fyllt 60 år. 

Bland de manliga läkarna har andelen deltidsarbetande mer än fördubblats bland läkare under 50 år. Numera är till och med fler än var femte av de manliga läkarna i åldrarna 40–49 år deltidsarbetande, då dessa var färre än var tionde år 2003. Av kvinnliga läkare i åldrarna 40–49 arbetar nästan 30 procent deltid, då dessa tidigare var färre än var sjätte. 

10.6.2021

Ytterligare information

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta