Avtal
6
/2019

Kuva: Pixhill

Uppsägning av huvudavtalet kan påverka lokala avtal

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf sade upp det kommunala huvudavtalet den 27 september. Huvudavtalet har en uppsägningstid på sex månader som tar slut den 27 mars 2020.

sopimus

KoHo är en av kommunsektorns tre huvudavtalsorganisationer. Uppsägningen gäller samtliga parter, även om bara en av parterna säger upp huvudavtalet. Det här innebär att endast vissa bestämmelser i huvudavtalet tillämpas efter att uppsägningstiden gått ut, fram till att ett nytt huvudavtal träder i kraft.

Bestämmelser som tillämpas efter uppsägningen 

De bestämmelser som ska tillämpas efter att huvudavtalets uppsägningstid har gått ut är (kap. III. § 7–12) de som rör förhandlingsförfarande i frågor som gäller tolkning och tillämpning av förpliktande avtalsbestämmelser (t.ex. lokala förhandlingar och centrala förhandlingar). Till de bestämmelser som ska tillämpas hör också § 14 som gäller lokala förhandlingar om vissa prövningsbaserade frågor.

Genom att huvudavtalet sägs upp tar de lokala avtal som avses i § 13 mom. 1 slut i och med att de nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen tar slut, det vill säga 31.3.2020. 

Inom AKTA:s tillämpningsområde kan en del lokala avtal basera sig på överenskommelse enligt § 3 i arbetstidskapitlet. De här avtalen förblir i kraft också efter mars 2020.

Inom UKTA:s tillämpningsområde baserar sig de lokala avtal som gjorts med stöd av fullmakt från KT på förfarande enligt lagen om kommunala tjänstekollektivavtal. De här lokala avtalen är i kraft också efter mars 2020 trots att huvudavtalet har sagts upp.

Nya lokala avtal kan förhandlas fram 

Det är fortfarande möjligt att förhandla fram nya lokala avtal på lokal nivå. Om man inte lyckas förhandla fram något nytt huvudavtal förrän uppsägningstiden går ut nu på våren, sägs också de lokala avtalen upp. I så fall följer man bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalet.

I en sådan situation bör arbetsgivarna gå igenom innehållet i det lokala tjänste- och arbetskollektivavtalet (se bl.a. AKTA kap. I § 4).

KT strävar efter att också det nya huvudavtalet ska innehålla bestämmelser om lokala avtal, åtminstone i den omfattning som avtalats om saken sedan 1993.

Då parterna på riksomfattande nivå förhandlar fram ett nytt huvudavtal kan de komma överens om att de lokala tjänste- och arbetskollektivavtalen automatiskt är i kraft tills vidare.

12.12.2019