KT-kulma
3
/2018

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Jarmo Teinilä

Målen för regeringsprogrammet bereds

Trots att det återstår nästan ett år av Sipiläs regering, är förberedelserna inför nästa regeringsprogram redan i full gång i partierna och intresseorganisationerna. Om ett år, efter riksdagsvalet i april, har vi sannolikt en ny regering med ett nytt regeringsprogram.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Regeringsprogrammet för en parlamentarisk majoritetsregering har exceptionellt stora verkningar på det finländska samhället och arbetsmarknaden. Därför försöker många aktörer påverka partiernas valprogram och de egentliga regeringsförhandlingarna. Också KT håller på att bereda egna mål för regeringsprogrammet.

Varje regering måste ta ställning till hur den ekonomiska tillväxten i Finland ska kunna stödjas genom tillbudsstående metoder, åtminstone under regeringsperioden. För att vi ska kunna finansiera välfärdstjänsterna och pensionerna borde sysselsättningsgraden stiga till 75 procent och den ekonomiska tillväxten hållas fortsatt stabil. Sysselsättningens utveckling har en avgörande inverkan också på statens och kommunernas ekonomi.

Återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser står i en nyckelposition med tanke på sysselsättningen. Även arbetsgivarens pensions- och socialförsäkringsavgifter behöver vara konkurrenskraftiga. Dessutom behövs det fortsatta åtgärder som sänker tröskeln för arbetsgivare att anställa och tröskeln för de arbetssökande att ta emot ett arbete. Det behövs också lösningar på det växande problemet med att få utbud och efterfrågan på arbetskraft att mötas.

Tillgången till kompetent arbetskraft och kompetensutveckling får en allt viktigare roll i produktivitetsutvecklingen och i de allt snabbare förändringarna i arbetslivet. Utöver ekonomisk tillväxt behövs det en effektiv arbetskrafts- och kompetenspolitik, som möjliggör bland annat kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning. Kommunerna bör få en stark roll som tillhandahållare av tillväxttjänster.

Familjeledighetsreformen kommer inte att slutföras under den nuvarande regeringen. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom långt i sin beredning och KT bidrog också med en egen modell i debatten. Nästa regering bör ro familjeledighetsreformen i land och de kostnader som uppstår bör kompenseras kommunerna till fullt belopp.

Socialskyddsreformen kommer med stor sannolikhet att stå på följande regerings agenda. Det huvudsakliga målet för den krävande reformen borde vara att främja sysselsättningen och avskaffa flitfällor, eftersom arbete och de inkomster det ger är bästa sättet att motverka marginalisering och fattigdom.

31.5.2018

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT