KT-kulma
5
/2017

Markku Jalonen
, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Kommunerna och samkommunerna som arbetsgivare

Kommunsektorn är Finlands överlägset största arbetsmarknad sett till både personalstyrkan och lönesumman. Kommunerna och samkommunerna har ungefär 421 000 anställda. Lönesumman inklusive lönebikostnaderna under året är något över 20 miljarder euro.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Arbetsmarknadsuppgörelserna inom kommunsektorn påverkar hela samhällsekonomin. I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalas om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor. Genom avtalen tryggas arbetsfreden på arbetsplatserna under avtalsperioden. Det kommunala avtalssystemet är flexibelt och frågor kan i stor utsträckning avtalas lokalt.

De stora städerna och sjukvårdsdistrikten är de största arbetsgivarna i Finland. Störst är Helsingfors stad som har cirka 35 000 anställda på sina lönelistor. I så gott som varje kommun är kommunen den största arbetsgivaren och sysselsätter flest personer. Också samkommunerna för social- och hälsovårdstjänster och för utbildning är betydande arbetsgivare.

När vård- och landskapsreformen genomförs kommer över 210 000 anställda att övergå från kommunerna och samkommunerna till anställning i landskapen. De nya kommunernas personalstruktur ändras i väsentlig grad. I genomförandet av reformen framhävs kravet på de kommunala arbetsgivarnas och de kommande landskapsarbetsgivarnas kostnadskonkurrenskraft jämfört med privata sektorn i fråga om både anställningsvillkoren och nivån på arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter.

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgi- varorganisation och har en lagstadgad ställning. Lagförslaget om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap (ny KT-lag) innebär om lagen stadfästs att KT från 1.6.2018 är arbetsgivarorganisation inte bara för kommunerna och samkommunerna utan också för de nya landskapen.

KT förhandlar fram och ingår kommunala kollektivavtal med de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen. KT stödjer kommunernas arbetsgivarverksamhet genom att ge rekommendationer om anställningsfrågor, resultatutveckling och arbetslivskvalitet samt utvecklar personalledningen. KT arbetar för de kommunala arbetsgivarnas intressen också inom EU.

KT är också en central arbetsmarknadsorganisation och representerar de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i två- och trepartssamarbete. KT är med i över 120 två- och trepartsgrupper.

27.10.2017

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT