Lainsäädäntö
1
/2024

Teksti: Anne Kiiski, neuvottelujohtaja

Viranomaistehtävän voi siirtää toisen kunnan viranhaltijalle

Viranomaistehtävien siirrosta toisen kunnan viranhaltijalle voidaan tehdä kuntalain mukainen sopimus. Vastuu TE-palveluiden järjestämisestä säilyy järjestämisvastuussa olevalla kunnalla tai kuntayhtymällä.

neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025. ­Järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä on silloin vastuussa palveluiden järjestämisestä.

Palvelut voidaan järjestää järjestämisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän omana toimintana.

Vaihtoehtoisesti järjestämisvastuussa oleva kunta voi myös tehdä kuntalain 54. pykälän mukaisen sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta toisen kunnan tai kunta­yhtymän kanssa. Sopimuksen voi tehdä myös työllisyys­alueen eli käytännössä alueen vastuukunnan kanssa.

Jos näin sovitaan, kysymyksessä on sopimus, jolla viranomaistehtäviä siirretään toisen kunnan tai kuntayhtymän tietylle viranhaltijalle.

 

Kuntalain 54. pykälä säätää sopimisesta

Järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä voi ­sopia työvoimaviranomaiselle kuuluvan toimivallan ­siirtämisestä. Tästä on säädetty kuntalain pykälässä 54.

Sopiminen tarkoittaa sitä, että järjestämisvastuuseen liittyvät muut vastuut ja velvoitteet jäävät vastuukunnalle, mutta toimivalta tietyn viranomaistehtävän hoitamiseen siirretään sopimuksella toisen kunnan viranhaltijalle.

Sopimuksen osapuolia ovat vastuukunta ja työllisyysalueen toinen kunta, jossa siirrossa toimivallan saava viranhaltija työskentelee. Vaikka toimivalta olisi siirretty toiseen kuntaan, palvelun tuottamisen valvonnasta vastaa järjestämisvastuussa oleva kunta.

Sopimuksen laadintaan liittyvissä asiassa kannattaa ­olla yhteydessä Kuntaliittoon.

 

Sopimukseen kirjattava, mitä siirretään

Viranhaltija, jolle toimivaltaa siirretään, on virkasuhteessa palvelua tuottavaan kuntaan tai kuntayhtymään. Tämä ­pitää muistaa, jos tehdään kuntalain 54. pykälän mukainen sopimus viranomaistoiminnan hoitamisesta.

Sopimus viranomaistoiminnan hoitamisesta on nimenomaan sopimus viranomaistoiminnan hoitamisesta.

Siinä siis sovitaan ainakin, mitä viranomaistehtäviä siirretään, tehtävän sisällöstä, tehtävän hoidon seurannasta, kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta.

Sopimuksessa sovitaan tehtävistä, jotka viranhaltijalle siirretään. Sopimuksessa ei puolestaan sovita yksittäisen viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista.

 

Jokainen kunta on oma työnantajansa

Viranhaltija, jolle toimivaltaa siirretään, on virkasuhteessa palvelua tuottavaan kuntaan tai kuntayhtymään.

Työnantajavelvoitteista vastaa se kunta tai kunta­yhtymä, jonka palveluksessa viranhaltija työskentelee. V­irkasuhteeseen liittyvistä asioista päättää se työnantaja, jonka palveluksessa ­viranhaltija työskentelee. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi rekrytointi, johtaminen ja valvonta.

Jokainen kunta on oma työnantajansa, joka noudattaa omaa henkilöstöpolitiikkaansa ja omia käytäntöjään. ­Jokaisella kunnalla on oma palkkausjärjestelmänsä ja oma palkkapolitiikkansa.

Näin ollen työnantajien käytännöt ja myös palkkaus työllisyysalueen sisällä vaihtelevat työnantajakohtaisesti. Tämä on tärkeä muistaa, jos samalla työllisyysalueella toimivaltaa on siirretty usean eri kunnan viranhaltijoille.

 

Kyseessä on merkittävä muutos

Valtiolta kuntiin siirtyvä henkilöstö on tottunut siihen, ­että heillä kaikilla on sama työnantaja ja siten palvelussuhteen ehdot ja käytännöt ovat yhdenmukaisia valtakunnallisesti.

Muutos siihen, että eri alueilla on eri käytännöt ja samalla työllisyysalueellakin eri työnantajilla on eri käytännöt, on merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna.

Jos viranomaisen toimivaltaa siirretään kuntalain 54. pykälän nojalla toisen kunnan viranhaltijalle, kannattaa virkasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä olla yhtey­dessä KT:hen.

23.2.2024