Tilastot
6
/2021

Juha Knuuti, työmarkkina-asiamies

Kuntatyönantajien eläkemaksu alenee

Vuoden 2022 kuntien eläkemaksu on 27,9 prosenttia. Se on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin tänä vuonna.

Euroissa eläkemaksun 0,4 prosenttiyksikön vähentyminen merkitsee noin 80 miljoonaa euroa. KT:n pitkäaikaisena tavoitteena on ollut eläkemaksutason alentaminen. KT pääsi mukaan Kevan hallitukseen vuonna 2020.

TyEL-eläkemaksun taso säilyy ennallaan

Ensi vuonna palkkaperusteinen maksu on 24,4 ja eläkemenoperusteinen 3,5 prosenttia, joista kuntien kokonaiseläkemaksuksi tulee 27,9 prosenttia.

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,3 %) ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (1,1 %).

KT sopi yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa TyEL-eläkemaksun tasosta vuodelle 2022. Keskimääräinen TyEL-maksun taso säilyy ennallaan 24,4 prosentissa.

Työntekijän maksut vuonna 2022 pysyvät entisellään. Maksut ovat alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotialla 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiailla maksu on 8,65 prosenttia.

Kuntayritysten eläkemaksu säilyy ennallaan

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat myös, että yksityisten työnantajien maksuun tulee erillinen 0,45 prosenttiyksikön korotus ensi vuodelle. Korotus johtuu siitä, että työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat aiemmin osana niin sanottua koronakriisipakettia yksityisen sektorin työnantajamaksujen väliaikaisesta alentamisesta touko-joulukuussa 2020.

TyEL-kokonaismaksuprosentti oli keskimäärin 24,4 prosenttia 1.1.–30.4.2020 ja 21,8 prosenttia 1.5.–31.12.2020. Maksunalennus on sovittu palautettavaksi takaisin korkeampina työnantajamaksuina vuosina 2022–2025.

TyEL:n määräaikainen maksualennus ei koskenut julkisten alojen eläkelain ( JuEL) tai yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista työnantajien eläkemaksua. Korotettu maksu ei koskisi myöskään kuntayrityksiä.

Sairausvakuutusmaksu alenee

Työnantajat maksavat sairausvakuutusmaksua maksettujen palkkojen perusteella.  Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,19 prosenttiyksikköä 1,34 prosenttiin.

Alennus oli mahdollista, koska sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus oli ylijäämäistä 72 miljoonan euron verran. Ylijäämä huomioidaan vuoden 2022 vakuutusmaksuissa. Ylijäämä on syntynyt parantuneiden talousennusteiden ja palkkasumman kasvun myötä.

Työttömyysvakuutusmaksu nousee

Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,51 prosenttia ja työntekijän maksu 1,50 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022.

Kaikki sektorit huomioiden työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä. Nousun perusteena  on koronan aiheuttamat työttömyyden lisääntyneet kulut.

Työnantajan alempi maksu on 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,05 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).

Enin osa kuntatyönantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin, minkä vuoksi niiden maksu nousee keskimäärin noin 0,14 prosenttiyksikköä.

Kunta-alalla työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2022 on keskimäärin 1,97 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen esityksen yhteydessä.

Eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut

Kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksu alenee 0,4 prosenttiyksikköä ja kuntayritysten maksu säilyy ennallaan. Sairausvakuutusmaksu alenee 0,19 prosenttiyksikköä. Työttömyysvakuutusmaksu sen sijaan nousee keskimäärin 0,14 prosenttiyksikköä.

Yhteensä maksut vähenevät 0,45 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa kuntatyönantajille noin 90 miljoonan euron säästöä vuonna 2022.

16.12.2021

Yhteystiedot

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT