Sopimukset
5
/2020

Teksti: Canelia Wessman, työmarkkina-asiamies
Kuva: Eeva Anundi

Uusi tehtävä päiväkodeissa

Työnantajien on aika suunnitella, miten varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä otetaan käyttöön.

tyttö piirtää liitutauluun.

Syksyllä 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain seurauksena päiväkoteihin tulee uusi tehtävä, varhaiskasvatuksen sosionomi.

Vuoteen 2030 mennessä päiväkodin henkilöstörakennetta tulee muuttaa niin, että mitoitukseen kuuluvasta kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla on varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla mitoitukseen kuuluvista henkilöistä tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen sosionomin osuus mitoituksen mukaisesta henkilöstöstä on jätetty pitkälti työnantajien harkintaan. Varhaiskasvatuslain mukaan työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan.

Uudesta tehtävästä apua työvoimapulaan

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän aktiivinen käyttöönotto on tärkeää myös varhaiskasvatuksen työvoiman riittävyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajia valmistuu sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista, ja siitä huolimatta heistä on pulaa.

Tulevaisuudessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus varhaiskasvatuksessa pitää tuplata, eikä ammattikorkeakoulusta enää valmistu varhaiskasvatuksen opettajia, vaan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että työnantajat hyödyntävät uuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän sekä vaikuttavat siihen, että ammattikorkeakouluista valmistuu varhaiskasvatukseen suuntautuneita sosionomeja myös tulevaisuudessa.

Syksyn 2023 jälkeen ammattikorkeakouluista ei enää valmistu sosionomeja, jotka olisivat kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen elinvoimaisuuden kannalta on oleellista viestiä näiden rekrytointitarpeista ja aikeista.

Mitään estettä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään rekrytoimiselle jo nyt ei ole. Varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten nojalla (varhaiskasvatuslaki 75 §) nykyiset varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoiset henkilöt ovat kelpoisia toimimaan myös varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Tehtävänkuva työn tarpeiden mukaan

Varhaiskasvatuslain tarkoituksena on painottaa henkilöstöryhmien eri koulutustaustoihin pohjautuvaa osaamista ja päiväkodin sisäistä moniammatillista yhteistyötä. Uuden tehtävän tuominen varhaiskasvatukseen saattaa vaatia myös muiden varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmien tehtävänkuvien päivittämistä, jotta kunkin henkilstöryhmän osaaminen saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Varhaiskasvatuslaki antaa työnantajille reilusti tilaa muovata varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva työn tarpeita vastaavaksi. Lain esitöissä on kuvailtu tehtävänkuvaa seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvassa näkyisi etenkin sosionomin koulutuksen tuottama osaaminen moniammatillisen yhteistyön sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten yhteistyön rakenteiden toteuttamisessa, perheiden palveluohjauksessa sekä perheiden kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa” (HE 40/2018 vp, s. 101).

Lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevan varhaiskasvatuslain 23 §:ssä on todettu, että ”varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta”.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on päiväkodin mitoitukseen kuuluva tehtävä, mikä tulee huomioida tehtävänkuvaa laadittaessa. Siksi tehtävänkuvassa ei ole suositeltavaa painottaa työtehtäviä, jotka syövät resursseja lapsiryhmätyöskentelystä.

KT suosittelee, että varhaiskasvatuksen sosionomin päätehtävät muodostuisivat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtävänkuvassa olisi hyvä näkyä myös lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, sekä lasten hoidon ja huolenpidon tehtävät.

Palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin

Kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa KT:n tavoitteena oli neuvotella varhaiskasvatuksen sosionomille oma hinnoittelukohta, mutta se ei vielä toteutunut. Varhaiskasvatuksen sosionomi on edelleen hinnoittelematon tehtävä. Työnantaja päättää tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrittäessä voidaan vertailuna käyttää varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää huomioiden myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä. Suurimmalla osalla työnantajista varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkohtainen palkka jäänee tehtävänkuvaukseen perustuvan työn vaativuuden arvioinnin seurauksena varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan väliin.

Kun tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioidaan myös tehtävän edellyttämä korkeakoulututkinto, on odotettavaa, että työn vaativuus arvioidaan lähemmäksi varhaiskasvatuksen opettajan kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäväkohtaista palkkaa. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva kehittynee, joten tilanne voi muuttua.

KT suosittelee, että työnantajat viimeistään nyt työstäisivät varhaiskasvatuksen sosionomille tarpeitaan vastaavan tehtävänkuvan, suorittaisivat tehtävän vaativuuden arvioinnin ja suunnittelisivat, miten tehtävä otetaan käyttöön.

22.10.2020

Yhteystiedot

Canelia Wessman

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2081
Matkapuhelin:
+358 40 517 5178
Sähköposti:
Canelia.Wessman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT