Lainsäädäntö
2
/2023

Canelia Wessman, työmarkkina-asiamies

Tasa-arvosuunnitelma pakolliseksi päiväkodeissa

Kesäkuussa voimaan tuleva tasa-arvolain muutos velvoittaa varhaiskasvatuksen toimipaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Se laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Lapsi hiekkalaatikolla. Kädet hiekassa.

Tasa-arvolain mukainen velvoite tehdä tasa-arvo­suunnitelma tulee varhaiskasvatukseen. Lisäksi kesäkuun alussa tulevat voimaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskevat säännökset.

Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on tukea päivittäistä toimintaa tasa-arvotyössä. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen on ollut tähän saakka velvoittavaa eri koulutusasteilla perusopetuksesta alkaen. Toki jo aiemmin varhaiskasvatuslain tavoitteena on ollut antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Tavoitteena on ollut antaa lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (varhaiskasvatuslaki 3 § 1 mom.).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaan tulisi pohtia esimerkiksi sitä, miten sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa.

Varhaiskasvatuksen perusteissa on huomioitu niin yhdenvertaisuus, tasa-arvo kuin moninaisuus. Tasa-arvon edistäminen on kuulunut varhaiskasvatuksen arkeen jo ennen kesäkuussa voimaan tulevia säännöksiä. 

 

Suunnitelma yhteistyössä henkilöstön kanssa

Varhaiskasvatuksen järjestäjä ja palveluntuottaja vastaavat siitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Tällaisia toimipaikkoja ovat muun muassa päiväkodit. Suunnitelma voidaan laatia myös enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. (Tasa-arvolaki 19.1.2023/101, uusi 5 b §)

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsille on myös varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen. Tässä otetaan toki huomioon lasten ikä ja kehitys.

Tasa-arvosuunnitelma on mahdollista sisällyttää osaksi muuta toimipaikan suunnitelmaa. Toimipaikkakohtaisia tasa-arvosuunnitelmia ei tarvitse laatia perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoille. Heille laaditaan yhteiset tasa-arvosuunnitelmat, mikä on kunnan vastuulla.

Tasa-arvosuunnitelmassa pitää olla selvitys varhaiskasvatuksen toimipaikan tasa-arvotilanteesta. Sen pitää sisältää tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvion siitä, miten aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneet toimenpiteet ovat toteutuneet ja mikä ovat niiden tulokset.

Uuden 5 b pykälän mukaan erityistä huomiota on kiinnitettävä vuorovaikutukseen, ohjaukseen, lasten osallisuuteen, käytettäviin materiaaleihin ja huoltajien kohtaamiseen. Erityistä huomioita on kiinnettävä myös seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

 

Syrjintää ehkäistävä suunnitelmallisesti

Tasa-arvolakiin on vuodesta 2015 lähtien sisältynyt oppilaitoksia ja niiden tasa-arvosuunnittelua koskeva velvollisuus ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä (tasa-arvolaki 6 c §). Vaatimus on koskenut varhaiskasvatusta vain viranomaisten yleisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden kautta.

Koska sukupuoli-identiteetti kehittyy nimenomaisesti lapsuuden ja nuoruuden aikana, on tätä käytetty lainvalmistelussa perusteena sille, että sukupuolen moninaisuutta koskeva pykälä tulee ulottaa myös varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelutyöhön.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2023 voimaan tulevan tasa-arvolain 6 c §:n mukaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien on ennaltaehkäistävä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

17.4.2023