Tilastot
4
/2019

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Naisten ansiot nousevat miesten ansioita nopeammin kunta-alalla

Kuntasektorin naisten ja miesten ansioiden erot ovat kaventuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samassa tehtävässä työskentelevien miesten ja naisten ansioita tarkasteltaessa palkkaerot häviävät kokonaan.

Eri suuruisia kolikkopinoja

Kuntasektorilla työskentelevien miesten ja naisten kokonaisansioiden ero oli 636 euroa viime vuoden lokakuussa. Naisten keskimääräinen kokonaisansio oli 3 084 euroa ja miesten 3 720. Ero kokonaisansioissa on siis yli 17 prosenttia miesten eduksi.

Vielä vuonna 2007 ero oli lähes 24 prosenttia.

Naisten ansiot ovat kuitenkin nousseet miesten ansioita nopeammin jo kymmenen vuoden ajan, minkä seurauksena niin suhteellinen kuin euromääräinenkin ero on pienentynyt. Ero kokonaisansioissa oli suurimmillaan vuonna 2007, jolloin se oli 751 euroa ja 23,7 prosenttia. Ero on pienentynyt keskimäärin puoli prosenttiyksikköä vuodessa.

Sukupuolten välinen palkkaero on suurimmillaan kokonaisansioissa, mikä kertoo siitä, että miehet tekevät enemmän ylitöitä.

Säännöllisen työajan ansioissa ero on pienempi. Säännölliseltä työajalta naisten ansiot olivat viime vuonna 497 euroa eli noin 14 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Vielä vuonna 2007 ero oli 630 euroa ja 21 prosenttia.

Sopimusaloilla erot pienempiä

Koko kuntasektorin palkkaeroja selittää se, että lääkärien ja opettajien sopimusaloilla työskentelee keskimääräistä enemmän miehiä. Näillä sopimusaloilla keskimääräinen ansiotaso on korkeampi kuin kunta-alan suurimmalla KVTES:n sopimusalalla, johon kuuluvista henkilöistä valtaosa on naisia.

Säännöllisen työajan ansioiden ero on muuttunut eniten teknisten sopimusalalla, jolla vielä 15 vuotta sitten miesten ansiot olivat kuusi prosenttia naisia suuremmat. Nyt ero on kääntynyt toisinpäin, eli naisten ansiot ovat miehiä noin kuusi prosenttia suuremmat.

Lääkärien sopimusalalla miesten säännöllisen työajan ansiot olivat 15 vuotta sitten noin 14 prosenttia naislääkäreitä korkeammat, mutta ero on enää alle viisi prosenttia.

KVTES:n sopimusalalla ero oli suurimmillaan 16,5 prosenttia, mutta ero on pienentynyt nyt reiluun kymmeneen prosenttiin. Opettajien palkkaero on muuttunut sopimusaloista selvästi vähiten.

Kokonaisansioita tarkastellessa kehityskulut ovat hyvin samanlaisia kuin säännöllisen työajan ansioissa. Lääkärien kokonaisansiossa sukupuolten välinen palkkaero on selvästi suurempi kuin säännöllisen työajan ansioissa.

Erityisesti sairaaloissa mieslääkärit työskentelevät usein erikoisaloilla, joilla päivystetään enemmän ja suurempi päivystystuntien määrä selittää ansioiden eroa. Lääkärien sukupuolten välinen ero kokonaisansioissa on pienentynyt, mutta selvästi hitaammin kuin säännöllisen työajan ansioiden ero.

Erot selittyvät erilaisilla tehtävillä

Kun tarkastellaan sopimusalojen sisällä samassa tehtävässä työskentelevien miesten ja naisten ansioita, sukupuolten palkkaero häviää käytännössä kokonaan.

Varsinkin tehtäväkohtaisissa palkoissa ero on kaikilla suurimmilla nimikkeillä erittäin pientä. Säännöllisen työajan ansioissa eroja selittävät muun muassa erot kokemuslisissä ja työaikalisissä. Ero on suurin kokonaisansioissa, mitä selittävät ylityöt ja erityisesti lääkärien kohdalla päivystys.

Suurin palkkaeroja selittävä tekijä on varsin merkittävä jako miesvaltaisiin ja naisvaltaisiin ammatteihin. Tämä jako on ollut Suomen työmarkkinoilla merkittävä selittäjä sukupuolten välisille palkkaeroille. Samassa tehtävissä työskentelevien ansioissa ei ole eroja, mutta kuitenkin tietyt ammatit ja sopimusalat ovat selvästi naisvaltaisempia ja toiset miesvaltaisempia.

Kuntasektorilla naisten ansiot näyttäisivät kuitenkin nousevan jatkuvasti keskimäärin miehiä nopeammin, eli naisten määrä korkeampien ansioiden tehtävissä kasvaa.

9.9.2019

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT