Lainsäädäntö
1
/2019

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
Kuva: Eeva Anundi

Työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle suuria odotuksia

Työelämän tarpeet ja nopeat muutokset ovat vaativa toimintaympäristö ammatillisille oppilaitoksille. Oikeanlaisen ammattitaidon tuottaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä oppilaitokselta ja työpaikalta.

Nuori keittiötyöntekijä valmistelemassa lounaslinjastoa

Ammatillisen koulutuksen reformilain perusajatus on työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen. Lainsäädännöllä ei kuitenkaan luoda työssäoppimispaikkoja yrityksiin tai työpaikolle, vaan niiden syntyminen jää paikallisten toimien varaan.

Työelämäyhteistyötä pystytään kehittämään säännöllisten kontaktien avulla. Opettajien ja esimiesten on mentävä yrityksiin ja yritysten kanssa on käytävä aitoa keskustelua yhteistyön kehittämisestä, kehottaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen.

Tuomisen mukaan työelämä on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja sen tuottamasta osaamisesta. Koulutuksen järjestäjien pitää osata tarttua tähän kiinnostukseen ja ymmärtää entistä paremmin työelämää ohjaavia lainalaisuuksia.

Vastuu tutkinnosta oppilaitoksella

Opiskelija hankkii työpaikalla osaamista tiettyä tutkintoa tai tutkinnon osaa varten.

Ammatillisten opintojen alkaessa oppilaitoksen edustaja tekee jokaiselle opiskelijalle opiskelijakohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS).

Työpaikan edustaja osallistuu opiskelijan kehittämissuunnitelman laadintaan ja päivitykseen siltä osin, mitä tutkintoon tarvittavaa oppimista tapahtuu työpaikalla. Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstön tehtävä on varmistaa opiskelijan HOKS:ssa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Työpaikan edustajalta ei voi edellyttää vastuuta tutkinnon suorittamisen kokonaisuudesta.

Onnistunut työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu siihen, että työpaikan edustajalla on riittävät tiedot työpaikkaoppimisen tavoitteista sekä oppilaitoksen ja työpaikan vastuista ja työnjaoista.

Onnistuneessa työpaikkaoppimisessa tarvitaan kaikilta osapuolilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja niitäkin pitää joskus yhdessä opetella. Työpaikan tavat ja normit koskevat myös opiskelijaa, mutta on muistettava, että opiskelija on vasta oppimassa alan ammattilaiseksi.

Ohjaustyön johtaminen ja resursointi

Käyttöön otettavassa, kunnallisen opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisessa vuosityöaikajärjestelmässä työnantaja resursoi opettajille tarvittavan määrän työtunteja myös työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen.

Työpaikkakäyntien tarpeen ja ajoituksen ennakointi ei ole yhtä helppoa kuin esimerkiksi oppilaitoksessa tapahtuvassa opettamisessa, koska se on riippuvaista esimerkiksi työpaikkojen aikatauluista.

Monissa oppilaitoksissa opettajan työsuunnitelmaan resursoidun työajan tarpeen määrittelemistä ja ohjaamiseen käytettävän työajan käyttämistä ollaan siirtämässä yhä enemmän opettajatiimeille tai opettajille. Työnantajan edustaja, esimerkiksi koulutuspäällikkö, vastaa ja hyväksyy viime kädessä työajan käytön.

Oppilaitos seuraa opettajien resurssien käyttöä

Kainuun koulutusliikelaitoksessa kokonaisvastuu opetus- ja ohjausresurssin suuruudesta on opettajatasolla koulutusalan esimiehellä ja vastaavasti opiskelijan henkilökohtaisen polun suunnitteluvastuu on opettajalla tai opettajatiimillä.

Opiskelijoiden ohjaustarpeet voivat olla samassa tutkinnossa ja samalla työpaikallakin hyvin erilaisia. Tämän vuoksi oppilaitoksen koulutusalan esimiehen voi olla vaikea määrittää kuka, milloin ja mille työpaikalle kukin opettaja kulloinkin menee. 

Anssi Tuominen näkee opetus- ja ohjausresurssien määrittelemisen opettajatiimien tehtäväksi tietyn kokonaisresurssin puitteissa ja esimiehen tehtäväksi seurata resurssin käyttöä panos–tuotos -näkökulmasta.

Työaikasuunnitelmat laaditaan opettajatiimeissä myös Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja Ammattiopisto Tavastiassa, joissa opettajien työaikasuunnitelmat laatii opettajatiimi yhdessä koordinoivan tiimimestarin ja koulutuspäällikön kanssa.

Kun kokonaisuutta tarkastellaan pedagogiikan, opettajatiimin vahvuuksien ja resurssien näkökulmasta, kaikilla on yhteinen näkemys tehtävien laajuudesta ja toiminnasta sekä omasta oppimisyhteisöstään toimialallaan, kertoo Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Maria Sarkkinen.

Opettajien vuosityöaikajärjestelmä tukee työssäoppimisen ohjaustyön tekemistä. Tavastian rehtorin Heini Kujala pitää tärkeänä, että sopimusmääräykset ovat tässäkin asiassa yhdenmukaiset eri opettajaryhmillä.

19.2.2019

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT